Český lékopis 1997

Riboflavini natrii phosphas

1998

Sodná sůl riboflavinfosfatu

 

C17H20N4NaO9P Mr 478,33 CAS 130-40-5

Je to směs obsahující sodnou sůl riboflavin-5'-hydrogenfosfatu jako hlavní složku a jiné sodné soli riboflavinmonofosfatů. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 73,0 % až 79,0 % sloučeniny C17H20N4O6 (Mr 376,37). Obsahuje proměnné množství vody.

Vlastnosti

Žlutý nebo oranžově žlutý krystalický hygroskopický prášek. Je dobře rozpustná ve vodě, velmi těžce rozpustná v lihu 96%, prakticky nerozpustná v etheru.

Zkoušky totožnosti

  1. 50,0 mg se rozpustí v tlumivém roztoku fosforečnanovém o pH 7,0 a zředí se jím na 100,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí tlumivým roztokem fosforečnanovým o pH 7, D na 100,0 ml. Měří se absorbance roztoku (2.2.25) při 230 nm až 350 nm; roztok vykazuje absorpční maximum při 266 nm. Specifická absorbance v maximu je 580 až 640.
  2. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Příbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu. Hlavní pík na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou a přibližnou velikostí shoduje s hlavním pikem na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).
  3. Asi 10 mg se rozpustí v hydroxidu sodném zředěném RS a zředí se jím na 100 ml. 1 ml roztoku se vystaví působení ultrafialového světla při 254 nm na dobu 5 min, okyselí se na papír lakmusový modrý R dostatečným množstvím kyseliny octové R a třepe se s 2 ml dichlormethanu R; spodní vrstva vykazuje žlutou fluorescenci.
  4. K 0,5 g se přidá 10 ml kyseliny dusičné R, směs se odpaří na vodní lázni do sucha a zbytek se žíhá až do odstranění uhliku. Pak se zbytek rozpustí v 5 ml vody R a zflltruj e se. Filtrát vyhovuje zkoušce (a) na sodík a zkoušce (b) na fosforečnany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 5,0 až 6,5; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,5 g ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 50 ml.

Specifická optická otáčivost (2.2.3). +38,0° až +43,0°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,300 g v 18,2 ml kyseliny chlorovodíkové RS a zředěním vodou R na 25,0 ml.

Lumillavin. K asi 35 mg se přidá 10 ml dichlormethanu R, 5 min se protřepává a zfiltruje se. Filtrát není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok HŽ 6 (2.2.2, Metoda II).

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29). Zkouška se provede za chránění před světlem.

Zkoušený roztok. 0,100 g se rozpustí v 50 ml vody R a zředí se mobilní fází na 100,0 ml. 8,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 60,0 mg riboflavinu CRL se rozpustí v 1 ml kyseliny chlorovodíkové R a zředí se vodou R na 250,0 ml. 4,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml. Porovnávací roztok (b). 0,100 g sodné soli riboflavinfosfatu CRL se rozpustí v 50 ml vody R a zředí se mobilní fází na 100,0 ml. 8,0 ml tohoto roztoku se zřeďí mobilní fází na 50,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek j e retenční čas riboflavin-5'-monofosfatu asi 20 min a relativní retenční časy látek jsou:

Nastříkne se 100 ml porovnávacího roztoku (a). Citlivost detektoru se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se 100 µl porovnávacího roztoku (b). Chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající dvojnásoku retenčního času riboflavinu-5'-monofosfatu. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky odpovídajícími riboflavinu-4'-monofosfatu a riboflavinu-5'-monofosfatu je nejméně 1,5.

Nastříkrne se 100 µl zkoušeného roztoku a 100 µl porovnávacího roztoku (a) a 100 µl porovnávacího roztoku (b). Vypočítá se procentuální obsah volného riboflavinu a obsah riboflavinu ve formě difosfatu z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku a z množství volného riboflavinu na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Obsah volného riboflavinu není větší než 6,0 % a obsah riboflavinu ve formě difosfatu není větší než 6,0 %, obojí počítáno na vysušenou látku.

Anorganické fosforečnany. 0,10 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml. K 5 ml tohoto roztoku se přidá 10 ml vody R, 5 ml tlumivého roztoku se síranem mědnatým o pH 4, D, 2 ml roztoku molybdenanu hexamonného R (30 g/l), 1 ml čerstvě připraveného roztoku obsahujícího roztok metolu R (20 g/l) a roztok disiřičitanu sodného R (50 g/l) a 1 ml roztoku kyseliny chloristé R 3% (V/V). Zřeďí se vodou R na 25,0 ml a měří se absorbance roztoku (2.2.25) do 15 min od jeho přípravy při 800 nm za použití kontrolního roztoku získaného při slepé zkoušce. Absorbanc e tohoto roztoku není větší než absorbance porovnávacího roztoku připraveného takto: k 15 ml základního roztoku fosforečnanů (S g P04/ml) se přidá 5 ml tlumivého roztoku se síranem mědňatým o pH 4, D, 2 ml roztoku molybdenanu hexamonného R (30 g/l), 1 ml čerstvě připraveného roztoku obsahujícího roztok metolu R (20 g/l) a roztok disiřičitanu sodného R (50 g/l) a 1 ml roztoku kyseliny chloristé R 3% (V/V). Zředí se vodou R na 25,0 ml (1,5 %).

Těžké kovy (2.4.8). Ke 2,0 g se v křemenném kelimku po kapkách přidají 2 ml kyseliny dusičné R a 0,25 ml kyseliny sírové R. Opatrně se zahřívá do vzniku bílých par a vyžíhá se. Ochlazený zbytek se extrahuj e dvakrát po 2 ml kyseliny chlorovodíkové R a spojené extrakty se odpaří do sucha. Odparek se rozpustí ve 2 ml kyseliny octové zředěné RS a zředí se vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké lvovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 10 ml základního roztoku olova (1 g Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 8,0 %; 1,000 g se suší 5 h v sušárně při 100 °C až 105 °C a tlaku nepřevyšujícím 0,7 kPa.

Stanovení obsahu

Zkouška se provede za chránění před světlem. 0,100 g se rozpustí ve 150 ml vody R, přidají se 2 ml kyseliny octové ledové R a zřeďí se vodou R na 1000,0 ml. K 10,0 ml se přidá 3,5 ml roztoku octanu sodného R (14 g/l) a zředí se vodou R na 50,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) v maximu při 444 nm.

Obsah C17H20N4O6 se vypočítá za použití specifické absorbance, která má hoďnotu 328.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem.
Separandum.

Nečistoty

  1. R = H; R1 = R2 = PO3H2: riboflavin-3',4'-bis(dihydrogenfosfat),   
  2. R1= H; R = R2 = PO3H2: riboflavin-3', 5'-bis(dihydrogenfosfat), 
  3. R2 = H; R = R1 = PO3H2: riboflavin-4', 5'-bis(dihydrogenfosfat),
  4. R = R1 = R2 = H: riboflavin,   
  5. lumiflavin.