Český lékopis 1997

Rifampicinum

Rifampicin

 

C43H58N4O12 r 822,95 CAS 13292-46-1

Je to (12Z,14E,24E)-(2S,16S,175,18R,19R,20R,215,22R,235)-5,6, 9,17,19-pentahydroxy-23-methoxy-2,4, 12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl-1-piperazinyl)formimidoyl]-1,11-dioxo2,7-[epoxy(1,11,13-pentadekatrien)imino]-1,2-dihydronafto[2,1-b]furan-21-yl-acetat, polosyntetické antibiotikum, získané z rifamycinu SV. Počítáno na vysušenou látku, obsahuj e 97,0 % až 102,0 % sloučeniny C43H58N4O12

Vlastnosti

Červenohnědý nebo hnědočervený krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v methanolu, těžce rozpustný v acetonu, v etheru a v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. 50 mg se rozpustí v 50 ml methanolu R. 1 ml tohoto roztoku se zředí tlumivým roztokem fosforečnanovým o pH 7,4 na 50 ml. Měří se absorbance tohoto roztoku při 220 nm až 500 nm (2.2.25); roztok vykazuje čtyři absorpční maxima, při 237 nm, 254 nm, 334 nm a 475 nm. Poměr absorbance naměřené v maximu při 334 nm k absorbanci naměřené v maximu při 475 nm je asi 1,75.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem rifampicinu CRL. Zkouší se jako pasta v parafinu tekutém R.
  3. 25 mg se suspenduje v 25 ml vody R, 5 min se protřepává a zfiltruje. K 5 ml filtrátu se přidá 1 ml roztoku peroxodisíranu diamonného R (100 gn) v tlumivém roztoku fosforečnanovém o pH 7,4 a několik minut se třepe. Zbarvení roztoku se mění z oranžově žlutého na fialově červené a netvoří se žádná sraženina.

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 4,5 až 6,5. Měří se suspenze (10 g/l) ve vodě prosté oxidu uhličitého R.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Směs rozpouštědel. Smíchají se objemové díly roztoku kyseliny citronové R (210,1 g/l), roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného R (136,1 g/l), roztoku hydrogenfosforečnanu draselného R (174,2 g/l), acetonitrilu R a vody R (10 + 23 + 77 + 250 + 640).

Zkoušený a porovnávací roztok se připraví bezprostředně před použitím.

Zkoušený roztok. 20,0 mg se rozpustí v acetonitrilu R a zředí se jím na 10,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí směsí rozpouštěděl na 50,0 ml.

Porovnávací roztok. 20,0 mg chinonu rifampicinu CRL se rozpustí v acetonitrilu R a zředí se jím na 100,0 ml. K 1,0 ml tohoto roztoku se přidá 1,0 ml zkoušeného roztoku a zředí se směsí rozpouštědel na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se porovnávací roztok a nastaví se citlivost detektoru tak, aby výška dvou hlavních píků nebyla menší než 50 % celé stupnice zapisovače. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi dvěma hlavními píky není menší než 4,0. Podle potřeby se upraví obsah acetonitrilu v mobilní fázi. Nastříkne se zkoušený roztok a chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající nejméně dvojnásobku retenčního času rifampicinu: plocha píku odpovídajícího chinonu rifampicinu není větší než 1, Snásobek plochy odpovídajícího píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (1,5 %); plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku odpovídajícího chinonu rifampicinu, není větší než plocha píku rifampicinu na chromatogramu porovnávacího roztoku (1,0 %) a součet ploch všech těchto píků není větší než 3, Snásobek plochy píku rifampicinu na chromatogramu porovnávacího roztoku (3,5 %). Nepřihlíží se k píkům rozpouštědel a k píkům, jejichž plocha j e menší než 0,05násobek píku rifampicinu na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce C na těžké kovy (20, µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (1 D g Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší 4 h při 80 °C a při tlaku nepřevyšujícím 670 Pa.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 2,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,100 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí tlumivým roztokem fosforečnanovým o pH 7,4 na 100,0 ml. Změří se Absorbance (2.2.25) v maximu při 475 nm za použití tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 7,4 jako kontrolního roztoku. Vypočítá se obsah C43H58N4O12; specifická absorbance je 187.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech pod dusíkem, chráněn před světlem a za teploty nepřevyšující 25 °C.

Separandum.

Nečistoty

  1. chinon rifamycinu,
  2. N-oxid rifamycinu.