Český lékopis 1997

Sumatriptani hydrogenosuccinas

2001

Sumatriptaniumhydrogensukcinat

Synonymum. Sumatriptani succinas

 

C18H27N3O6S Mr 413,49 CAS 103628-48-4

Je to N, N-dimethyl-2-{5-[[(methylamino)sulfonyl]methyl]-1H-indol-3-yl}ethylamonium-hydrogen-butandioat1). Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 97,5 % až 102,0 % sloučeniny C18H27N3O6S.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v methanolu a prakticky nerozpustný v dichlormethanu.

Zkouška totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky odpovídá spektru tablety sumatriptaniumhydrogensukcinatu CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 1,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 25,0 ml.

  Absorbance (2.2.25). Absorbance roztoku S měřená při 440 nm není větší než 0,10.

  Hodnota pH (2.2.3). 4,5 až 5,3; 2,5 ml roztoku S se zředí vodou prostou oxidu uhličitého R na 10 ml.

  Příbuzné látky

  1. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

   Zkoušený roztok. 30,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

   Porovnávací roztok (a). 2 mg sumatriptanu nečistoty A CRL se rozpustí v mobilní fázi, přidá se 1 ml zkoušeného roztoku a zředí se mobilní fází na 100 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 10 ml.

   Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

   Porovnávací roztok (c). 3 mg sumatriptanu pro test způsobilosti CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 1 ml.

   Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

   Nastříkne se 20 μl porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku byla nejméně 20 % celé stupnice zapisovače.

   Nastříkne se 20 μl porovnávacího roztoku (c). Výsledný chromatogram odpovídá chromatogramu dodanému pro sumatriptan pro test způsobilosti CRL.

   Nastříkne se 20 μl porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu je rozlišení mezi píky sumatriptanu (retenční čas je asi 3 min) a nečistoty A (relativní retenční čas je asi 2,5) nejméně 1, 5.

   Nastříkne se 20 μl zkoušeného roztoku. Chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající pětinásobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha píku odpovídajícího nečistotě A větší než šestinásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,6 %); plocha píku odpovídajícího nečistotě H (relativní retenční čas je asi 3,5) není větší než trojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,3 %); plocha žádného dalšího píku, kromě hlavního píku a píků odpovídajících nečistotám A a H, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,1 %). Součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než devítinásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,9 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 0,5 násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,05 %).

  2. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) způsobem, který je popsán v odstavci Stanovení obsahu. Zkoušený roztok. 30,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

   Porovnávací roztok (a). 2 mg sumatriptanu nečistoty C CRL se rozpustí v mobilní fázi, přidá se 1 ml zkoušeného roztoku a zředí se mobilní fázi na 100 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 10 ml.

   Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

   Porovnávací roztok (c). 30 mg sumatriptanu směsi nečistot CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí 10 ml. Nastříkne se 10 111 porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Stanoví se retenční čas sumatriptanu.

   Nastříkne se 10 μl porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu je rozlišení mezi píky sumatriptanu a nečistoty C nejméně 1,5.

   Nastříkne se 10 μl porovnávacího roztoku (c). Na chromatogramu je pět hlavních píků. Plocha píku nečistoty E je asi dvojnásobek plochy píku nečistoty B, nečistoty C nebo nečistoty D (retenční čas nečistoty E může velmi záviset na použité koloně). Relativní retenční časy, vzhledem k sumatriptanu, jsou asi 0,6 pro nečistotu B, 0,9 pro nečistotu C a 0,3 pro nečistotu D. Stanoví se retenční časy nečistoty E, nečistoty B, nečistoty C a nečistoty D.

   Nastříkne se 10 μl zkoušeného roztoku. Chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající čtyřnásobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkušeného roztoku není plocha píku odpovídajícího nečistotě B, nečistotě C nebo nečistotě D větší než pětinásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (D, 5 %); plocha píku odpovídajícího nečistotě E a plocha žádného dalšího píku, kromě hlavního píku a píků odpovídajících nečistotě B, nečistotě C nebo nečistotě D, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,1 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než šestinásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,6 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 0,5 násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,05 %).

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 1,0 %;stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Roztok A. 2,925 g dihydrogenfosforečnanu sodného R se rozpustí v 600 ml vody R, pH se upraví hydroxidem sodným koncentrovaným RS na hodnotu 6,5, zředí se vodou R na 750 ml, přidá se 250 ml acetonitrilu R a zamíchá se.

  Zkoušený roztok. 15,0 mg se rozpustí v roztoku A a zředí se jím na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (aj. 15,0 mg sumatriptaniumhydrogensukcinatu CRL se rozpustí v roztoku A a zředí se jím na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).3 mg .sumatriptanu nečistoty C CRL se rozpustí v roztoku A, přidá se 40 ml porovnávacího roztoku (a) a zředí se roztokem A na 100 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (a). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (b). Zkoušku lze hodnotit, jestliže je rozlišení na chromatogramu mezi pí3cy sumatriptanu a nečistoty C nejméně 1,5. Nastříkne se 10 µl zkoušeného roztoku a 10 hl porovnávacího roztoku (a) a vypočítá se procentuální obsah sumatriptaniumhydrogensukcinatu.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem.

  Separandum.

  Nečistoty

  1. {3-(2-(dimethylamino)ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-1H-indol-5-yl}-N-methylme thansulfonamid2),
  2. R1 = R2 = H: {3-[2-(methylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}-N-methylmethansulfonamid3),
  3. R1 = CH2-OH, R2 = CH;: {3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-1H-indol-5-yl}-N-methylmethansulfonamid4),
  4. N, N-dimethyl-N-{2-[5-[[(methylamino)sulfonyl]methyl]-1H-indol-3-yl]ethyl}aminoxid5),
  5. [3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethansulfonamid6),
  6. R = H: N-methyl(2,3, 4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3, 4-b]indol-6-yl)methansulfonamid7),
  7. R = CH3: N-methyl(2-methyl-2,3, 4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3, 4-h]indol-6-yl)methansulfonamid8),
  8. {3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-1H-indol-5-yl}-N-methylmethansulfonamid9).

  1) N, N-dimethyl-2-(5-{[(methylamino)sulfonyl]methyl}-1H-indol-3-yl)ethylamonium-hydrogen-butandioát
  2) {3-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-({3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}methyl)-1H-indol-5-yl}-N-methylmethansulfonamid
  3) {3-[2-(methylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}-N-methylmethansulfonamid
  4) {3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-1H-indol-5-yl}-N-methylmethansulfonamid
  5) N, N, dimethyl-N-{2-[5-[[(methylamino)sulfonyl]methyl]-1H-indol-3-yl]ethyl }aminoxid
  6) [3-(2-aminoethyl)-1H-indol-S-yl]-N-methylmethansulfonamid
  7) N-methyl(2,3, 4,9-tetrahydro-lH-pyrido[3, 4-b]indol-6-yl)methansulfonamid
  8) N-methyl(2-methyl-2,3, 4,9-tetrahydro-lH-pyrido[3, 4-b]indol-ó-yl)methansulfonamid 
  9) {3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-({3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}methyl)-1H-indol-5-yl}-N-methylmethansulfonamid