Český lékopis 1997

Terfenadinum

Terfenadin

 

C32H41NO2 Mr 471,68 CAS 50679-08-8

Je to (RS)-1-(4-terc.butylfenyl)-4-{4-[hydroxy(difenyl)methyl]piperidino}-1-butanol. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C32H41NO2.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Je velmi těžce rozpustný ve vodě a v kyselině chlorovodíkové zředěné, snadno rozpustný v dichlormethanu, dobře rozpustný v methanolu.

Vykazuje polymorfismus.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: C.

Alternativní sestava zkoušek: A, B a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Teplota tání (2.2.14) 146 °C až 152 °C.
 2. 50,0 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100,0 ml. Měří se absorbance roztoku (2.2.25) při 230 nm až 350 nm; roztok vykazuje absorpční maximum při 259 nm a prodlevy při 253 nm a 270 nm. Specifická absorbance v maximu je 13,5 až 14,9.
 3. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem terfenadinu CRL.
 4. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu HF254R Zkoušený roztok. 50 mg se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 10 ml. Porovnávací roztok. 50 mg terfenadinu CPcL se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 10 ml.
 5. Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R (10 + 90) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 15 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (b).15 mg terfenadinu nečistoty A CPcL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml. K 5,0 ml tohoto roztoku se přidá 5,0 ml zkoušeného roztoku a zředí se mobilní fází na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 10,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fází na 25,0 ml. Porovnávací roztok (d). 0,1 g jodidu draselného R se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastřílrne se po 20 µl každého roztoku a chromatogramy se zaznamenávají po dobu odpovídající Snásobku retenčního času terfenadinu. Zkoušku lze hodnotit, j estliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) je rozlišení mezi pikem terfenadinu a pikem terfenadinu nečistoty A nejméně 5,0 a kapacitní poměr píku terfenadinu j e větší než 2,0. Kapacitní poměr se stanoví za použití jodidú draselného R jako nezadržované složky. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,2 %) a součet ploch všech piků, kromě hlavního píku, není větší než plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %). Nepřihlíží se k pikům, jejichž plocha je menší než 2,5 plochy píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší při 60 °C pod tlakem nepřevyšujícím O, S 1cPa.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,400 g se rozpustí v 50 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l vS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 47,17 mg C32H41NO2.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

Nečistoty

 1. 1-(4-terc.butylfenyl)-4-[4-hydroxydifenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-butanon,
 2. 1-(4-terc.butylfenyl)-4-[4-difenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-butanol,
 3. N-oxid 1-(4-terc.butylfenyl)-4-[4-(hydroxydifenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-butanolu,
 4. 1-(4-terc.butylfenyl)-4-[4-(difenylmethylen)piperidin-1-yl]-1-butanol,
 5. kyselina 1-[4-(4-terc.butylfenyl)-4-hydroxybutyl]piperidin-4-karboxylová,
 6. 1-[4-(4-terc.butylfenyl)-3-butenyl]-4-difenylmethylenpiperidin,
 7. {1-[4-(4-terc.butylfenyl)-3-butenyl]piperidin-4-yl}-(difenyl)methanol,
 8. {1-[4-(4-terc.butylfenyl)butyl]piperidin-4-yl}(difenyl)methanol,
 9. difenyl(piperidin-4-yl)methanol,
 10. ethyl-1-[4-(4-terc.butylfenyl)-4-hydroxybutyl]piperidin-4-karboxylat.