Český lékopis 1997

Triflusalum

1999

Triflusal

C10H7F3O4 Mr 248,16 CAS 322-79-2

Je to kyselina 2-acetoxy-4-(trifluormethyl)benzoová. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 101,5 % C10H7F3O4.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v ethanolu, snadno rozpustný v dichlormethanu.

Taje při asi 118 °C, za rozkladu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B, D.

Alternativní sestava zkoušek: A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.)

  1. 50,0 mg se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí ethanolem R na 20,0 ml. Měří se absorbance tohoto roztoku těsně po přípravě při 220 nm až 300 nm (2.2.25). Roztok vykazuje dvě maxima, při 223 nm a 278 nm. Specifické absorbance v maximech jsou 63 až 73 a 350 až 370.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety triflusalu CRL.
  3. K 0,2 g se přidají 2,0 ml hydroxidu sodného zředěného RS. Zahřeje se k varu a vaří se 15 min. Potom se ochladí a přidá se 25,0 ml kyseliny sírové zředěné RS. Vznikne krystalická sraženina. Zfiltruje se, sraženina se promyje vodou R a suší se při 100 °C až 105 °C. Krystaly tají (2.2.14) při 176 °C až 178 °C .
  4. Asi 5 mg se smíchá s 45 mg oxidu hořečnatého těžkého R a žíhá se v kelímku do získání bílého zbytku (obvykle méně než 5 min). Potom se ochladí, přidá se 1 ml vody R, 0,05 ml fenolftaleinu RSI a asi 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS, aby roztok byl bezbarvý. Zfiltruje se a 1,0 ml filtrátu se přidá k čerstvě připravené směsi 0,1 ml alizarinu S RS a 0,1 ml dusičnanoxidu zirkoničitého RS. Promíchá se, nechá se stát 5 min a porovná se barva roztoku s kontrolním roztokem získaným při slepé zkoušce připravené stejným způsobem; roztok je žlutý a kontrolní roztok je červený.

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. 1,0 g se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 20 ml. Tento roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok H~ (2.2.2, Metoda II).

Kyselina 2-acetoxytereftalová. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 0,10 g se rozpustí v mobilní fázi a zředí se j í na 25,0 ml.

Porovnávací roztok. 40,0 mg triflusalu nečistoty A CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku. Na chromatogramu zaznamenaném za předepsaných podmínek je retenční čas triflusalu asi 2,4 min a retenční čas kyseliny 2-acetoxytereftalové (triflusalu nečistoty A) vzhledem k triflusalu je asi 5. Chromatogram se zaznamenává 20 min. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha píku kyseliny 2-acetoxytereftalové není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (0,1 %).

Kyselina 4-(trifluormethyl)salicylová. 0,10 g se rozpustí v 15 ml lihu 96% R, přidá se 15 ml studené vody R a 0,5 ml roztoku síranu železřto-amonného R (5 g/l). Nechá se stát 1 min. Roztok není zbarven intenzívněji (2.2.2, Metoda II) než porovnávací roztok připravený takto: 10,0 mg triflusal nečistoty B CRL se rozpustí ve 100 ml lřhu 96% R. Ke 3 ml tohoto roztoku se přidá 0,1 ml kyseliny octové ledové R, 0,5 ml roztoku síranu železito-amonného R (5 g/l), 12 ml lihu 96% R a 15 ml vody R (0,3 %).

Těžké kovy (2.4.8). 1,50 g se rozpustí v 9 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 15 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce B na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije roztok olova (1 pg Pb/ml) získaný zředěním základního roztoku olova (100 µg Pb/ml) směsí objemových dílů vody R a lřhu 96% R (6 + 9).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %, 1,00 g se suší v exsikátoru nad oxidem fosforečným R ve vakuu.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky v platinovém kelímku.

Stanovení obsahu

0,200 g se rozpustí v 50,0 ml ethanolu R a titruje se hydroxidem sodným 0, 1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 24,82 mg C10H7F3O4.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, při teplotě nepřevyšující 25 °C.
Separandum.

Nečistoty

  1. kyselina 2-acetoxy-1,4-benzendikarboxylová (kyselina 2-acetoxytereftalová),
  2. kyselina 2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzoová (kyselina 4-(trifluormethyl)salicylová).