Český lékopis 1997

Troxerutinum

Troxerutin

 

C33H42O19 Mr 742,68 CAS 7085-55-4

Je to směs mono-, di-, tri- a tetrahydroxyethyletherů rutinu, vyjáďřeno jako 7,3',4'-tris[O(hydroxyethyl)]rutin. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,0 % až 103,0 %, počítáno jako C33H2O19

Vlastnosti

Žlutý slabě hygroskopický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v methanolu a v lihu 96 %, prakticky nerozpustný v ethylacetatu.

Zkoušky totožnosti

 1. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Deriváty hydroxyethyletheru rutinu a příbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku retenční čas a velikost hlavního píku odpovídají retenčnímu času a velikosti hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 2. Asi 0,1 g se rozpustí ve 2 ml vody R, zředí se jí na 20 ml a přidají se 2 ml roztoku chloridu železitého R (0,5 g/l); roztok se zbarví červenohnědě. K 10 ml tohoto roztoku se přidá 0,2 ml roztoku hydroxidu sodného R (150 gn); zbarvení roztoku se změní na oranžově žluté. Přidá se 1 ml kyseliny chlorovodíkové RS, ~ zbarvení roztoku se změní na zelenožluté.
 3. Asi 50 mg se rozpustí v 10 ml methanolu R, přidá se 1 ml kyseliny chlorovodíkové R a 0,2 g zinku R práškovaného; vznikne fialově červené zbarvení.

  Zkoušky na čistotu

  Hodnota pH (2.2.4) 6,0 až 7,2; měří se roztok zkoušené látky (50 g/l) ve vodě prosté oxidu uhličitého R.

  Deriváty hydroxyethyletheru rutinu a příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 0,25 g se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml. 1 ml roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok. 0,25 g troxerutinu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml. 1 ml roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 60 °C. Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku a chromatogram se zaznamenává po dobu nejméně 80 min. Na chromatogramu porovnávacího roztoku při dodržení předepsaných poďmínek je hlavní pík odpovídající 7,3', 4'-tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutinu s setm~ním časem asi 30 min a vedlejší píky, viz obrázek 1, z nichž píle odpovídající 5,7, 3', 4'tetrakis[O--(2-hydroxyethyl)]rutinu má relativní retenční čas vztažený k hlavnímu píku asi 0,50 a pík odpovídající 7,4'-bis[O-(2-hydroxyethyl)]rutinu má relativní retenční čas vztažený k hlavnímu píku asi 0,92. Je-li třeba, upraví se obsah acetonitrilu v mobilní fázi.

  Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi hlavním pikem (7,3', 4'-tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutin) a pikem 7,4'-bis[O-(2-hydroxyethyl)]rutinu je nejméně 1,2 a rozlišení mezi hlavním pikem a pikem č. 5, viz obrázek 1, je nejméně 1,1.

  Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku a zaznamenávají se chromatogramy po dobu nejméně 80 min. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha hlavního píku (7,3', 4'-tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutinu) je nejméně 80,0 % celkové plochy všech piků. Nepřihlíží se k píku rozpouštědla.

  Chloridy (2.4.4). Nejvýše 0,2 %. 1,000 g se rozpustí ve 30 ml vody R, přidá se 30 ml kyseliny sírové R (300 gn) a titruj e se dusičnanem stříbrným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS odpovídá 3,55 mg Cl.

  Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g zkoušené látky vyhovují zkoušce D na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (10 µg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 4,0 %; 0,500 g se suší v sušárně při 125 °C.

  Obr. 1. Vzorový chromatogram

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 1,000 g zkoušené látky.

  Mikrobiální znečištění (2. 6.12). Nejvýše 10 živých mikroorganismů v 1 gramu. Stanoví se plotnovou metodou. Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli (2.6.13).

  Stanovení obsahu

  0,250 g se rozpustí ve vodě R a zřeďí se jí na 1000,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zřeďí stejným rozpouštědlem na 100,0 ml. Změří se Absorbance (2.2.25) roztoku v maximu při 349 nm. Vypočítá se celkový obsah derivátů rutinu, vyjádřený jako C33H42O9, zapoužití zjištěné hodnoty absorbance a specifické absorbance, jejíž hodnota je 250.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před vlhkostí.

  Nečistoty

  1. 5,7, 3',4'-tetrakis[O-(2-hydroxyethyl)]rutin,
  2. 7,4'-bis[O-(2-hyároxyethyl)]rutin.