Český lékopis 1997

Aquae (15O) solutio iniectabilis

2001

Injekce s (15O) vodou

Je to sterilní roztok [15O]vody pro diagnostické použití. Injekce obsahuje 90,0 % až 110,0 % deklarované radioaktivity kyslíku-15 k referenčnímu datu a hodině uvedeným v označení. Nejméně 99 % celkové radioaktivity odpovídá kyslíku-15 ve formě vody.

Výroba

Výroba radionuklidu

Kyslík-15 je radioaktivní izotop kyslíku, který může být vyroben různými jadernými reakcemi, jako je bombardování dusíku-15 protony nebo bombardování dusíku-14 deuterony.

Radiochemická syntéza

Aby se získal molekulární kyslík-15 z plynného dusíku v terči, přidá se kyslík ve formě nosiče o koncentraci v rozmezí obvykle od 0,2 °Io (VN) do 1 % (VN). ['S0]voda se může vyrobit z ['S0]kyslíku reakcí s vodíkem za použití vhodného katalyzátoru.

Alternativní metodou je výroba ['S0]vody přidáním vodffcu k ozařovanému plynu terči o koncentraci obvykle v rozmezí od 2 % (VN) do 5 % (VN).

Vodní ['S0]pára obsažená v proudu plynu se bud' probublá zásobníkem s obsahem sterilního roztoku chloridu sodného (0,9 g/l), nebo difuzí do tohoto roztoku přes membránový filtr pro dialýzu.

Možnou chemickou nečistotou v ['S0]vodě je amoniak. Může vzniknout bud' katalytickou přeměnou vodíku a dusíku na katalyzátoru, nebo radiolýzou, jestliže se pro výrobu použije alternativní metoda. Ačkoliv tyto nečistoty mohou být účinně odstraněny z plynné fáze patronovým vápnem a aktivním uhlím, mohou proniknout do konečného přípravku. Výrobní systémy a jejich uspořádání vyhovují požadavkům uvedeným v článku Radiofarmaca.

Suroviny

Terčové materiály plně vyhovují požadavkům popsaným v článku Radiofarmaca.

Vlastnosti

Čirý bezbarvý roztok.

Kyslík-15 má poločas přeměny 2,04 min a emituje pozitrony o maximální energii 1,732 MeV s následnou anihilací na gama záření o energii 0,511 MeV.

Zkoušky totožnosti

  1. Vhodným přístrojem se zaznamená spektrum záření gama způsobem popsaným v článku Radiofarmaca. Pouze fotony gama mají energii 0,511 MeV a v závislosti na geometrii měření může být pozorován součtový pík o energii 1,022 MeV.
  2. Zkouška Radionuklidová čistota, viz Zkoušky na čistotu, je zárove~ zkouškou totožnosti.
  3. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Radiochemická čistota. Retenční čas druhého píku odpovídá radioaktivitě nulového objemu.

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 5,5 až 8,5.

Chemická čistota

(a) Amoniak (2.4.1). 1 ml vyhovuje limitní zkoušce na amoniak (10 /tg /ml).

(b) Dusičnany. K 1 ml zkoušeného přípravku se přidá 49 ml vody prosté dusičnanů R. K 5 ml tohoto roztoku ve zkumavce ponořené ve vodě s ledem se přidá 0,4 ml roztoku chloridu draselného R (100 g/l), 0,1 ml difenylaminu RS a po kapkách za stálého třepání 5 ml kyseliny sírové R. Zkumavka se umístí do vodní lázně zahřáté na 50 °C. Po 15 min není modré zbarvení roztoku intenzívnější než zbarvení porovnávacího roztoku připraveného současně a stejným způsobem se směsí 4,5 ml vady prosté dusičnanů R a 0,5 ml základního roztoku dusičnanu (2 µg/NOj/ml) (10 4tg/ml). Přípravek může být použit před dokončením zkoušek (a) a (b).

Radionuklidová čistota. Vhodným přístrojem se zaznamená spektrum záření gama způsobem uvedeným v článku Radiofarmaca. Spektrum se významně neliší od spektra referenčního roztoku fluoru-18. Referenční roztoky fluoru-18 se získávají od laboratoře uznané oprávněnou autoritou.

Poločas přeměny změřený způsoby uvedenými v článku Radiofarmaca je v 1,9 min až 2,2 min. Nejméně 99 % celkové radioaktivity připadá na kyslík-15.

Přípravek může být použit před dokončením zkoušky.

Radiochemická čistota. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29). Zkoušený roztok. Zkoušený přípravek.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Kolona se udržuje při konstantní teplotě 20 °C až 30 °C.

Nastříkne se zkoušený roztok. Chromatogram se zaznamenává 10 min. Na získaném chromatogramu odpovídá první pík radioaktivitě zkoušeného roztoku, druhý pík odpovídá množství radioaktivity ve formě vody [150]. Z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku se vypočítá procentuální obsah [i50]vody. Nejméně 99 % celkové radioaktivity odpovídá kyslíku-15 ve formě vody.

Přípravek může být použit před dokončením zkoušky.

Sterilita. Vyhovuje zkoušce na sterilitu uvedené v článku Radiofarmaca. Přípravek může být použit před dokončením zkoušky.

Bakteriální endotoxiny (2.6.14). Nejvýše 175/V m.j. endotoxinu v mililitru, kde V je maximální podaný objem v mililitrech. Přípravek může být použit před dokončením zkoušky.

Stanovení radioaktivity

Změří se radioaktivita postupem popsaným v článku Radiofarmaca za použití vhodného zařízení a porovná se s referenčním roztokem fluoru-18 nebo se změří přístrojem kalibrovaným pomocí tohoto roztoku.

Uchovávání

Viz článek Radiofarmaca.

Označování

Viz článek Radiofarmaca.