Český lékopis 1997

Iobenguani[131l] solutio iniectabilis ad usum diagnosticum

1999

Injekce s jobenguanem[131I] pro diagnostické použití

C8H10[131I]N3

Je to sterilní roztok 1-(3-[131I]jodbenzyl)guanidinu prostý bakteriálních endotoxinů. Může obsahovat vhodný tlumivý roztok. Může také obsahovat zbytky použitého katalyzátoru, jako je měd' v iontové formě, vhodnou stabilizační přísadu, jako je kyselina askorbová, a protimikrobní přísady. Jod-131 je radioaktivní izotop jodu, který může být získán ozařováním telluru neutrony nebo extrakcí ze štěpných produktů uranu. Přípravek obsahuje 90,0 % až 110,0 % deldarované radioaktivity jodu-131 k referenčnímu datu a hodině uvedeným v označení. Nejméně 94 % radioaktivity odpovídá jodu-131 ve formě jobenguanu. Měrná aktivita není menší než 20 GBq jodu-131 v gramu bázejobenguanu.

Vlastnosti

Čirý bezbarvý nebo slabě žlutý roztok.

Jod-131 má poločas přeměny 8,04 dne a emituje záření beta a záření gama.

Zkoušky totožnosti

 1. Vhodným přístrojem se zaznamená spektrum záření gama způsobem uvedeným v článku Radiofarmaca. Spektrum se významně neliší od spektra referenčního roztoku jodu-131. Referenční roztok jodu-131 se získává od národní laboratoře. Nejvíce zastoupené fotony gama jodu-131 mají energii 0,365 MeV.
 2. Hodnotí se chromatogram získaný ve zkoušce Radiochemická čistota. Rozděl ení radioaktivity je zároveň zkouškou totožnosti přípravku.

  Zkoušky na čistotu

   Hodnota pH (2.2.3). 3,5 až 8,0.

   Radionuklidová čistota. Vhoďným přístrojem se zaznamená spektrum záření gama způsobem uvedeným v článku Radiofarmaca. Spektrum se významně neliší od spektra referenčního roztoku jodu-131. Stanoví se relativní obsah jodu-131, jodu-133, jodu-135 a ostatních radionuklidových nečistot. Jod-133 má poločas přeměny 20,8 h a nejvíce zastoupené fotony gama mají energie 0,530 MeV a 0,875 MeV. Jod-135 má poločas přeměny 6,55 h a nejvíce zastoupené fotony gama mají energie 0,527 MeV, 1,132 MeV a 1,260 MeV. Na jod-131 připadá nejméně 99,9 % z celkové radioaktivity.

   Radiochemická čistota. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

   Zkoušený roztok. Zkoušený přípravek.

   Porovnávací roztok (a). 0,100 g jodidu sodného R se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml.

   Porovnávací roztok (b).20,0 mg jobenguaniumsulfatu CRL se rozpustí v 50 ml mobilní fáze a zředí se jí na 100,0 ml.

   Chromatografický postup se obvykle prováďí za použití:

   Nastříkne se zkoušený roztok a porovnávací roztoky. Nejméně 94 % radioaktivity chromatogramu odpovídá píku jobenguanu. Nejvýše 5 % radioaktivity odpovídá píku joďidu a nejvýše 1 radioaktivity se nachází v ostatních píkách.

   Měrná aktivita. Vypočítá se z údajů získaných ve zkoušce Radiochemická čistota. Obsah jobenguaniumsulfatu se stanoví z ploch píků odpovídajících jobenguanu na chromatogramech zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku (b). Obsah báze j obenguanu se vypočítá vynásobením získaného výsledku faktorem 0,85.

   Sterilita. Vyhovuje zkoušce na sterilitu uvedené v článku Radiofarmaca. Přípravek se může použít před dokončením zkoušky.

   Bakteriální endotoxiny (2.6.14). Nejvýše 175/Vm.j. endotoxinu v mililitru, lcde Vje doporučená maximální dávka v mililitrech.

   Stanovení radioaktivity

   Změří se radioaktivita postupem popsaným v článku Radiofarmaca a porovná se za použití vhodného zařízení s referenčním roztokem jodu-131 nebo se změří na přístroji kalibrovaném pomocí tohoto roztoku.

   Uchovávání

   Chráněn před světlem za podmínek uvedených v článku Radiofarmaca.

   Označování

   Viz článek Radiofarmaca.

   V označení na obalu se uvede měrná aktivita vyjádřená v GBq jodu-131 na gram báze jobenguanu.