Český lékopis 1997

Acetylcysteinum

 

Acetylcystein

C5H9NO3S Mr 163,19 CAS 616-91-1

Je to kyselina (R)-2-acetamido-3-merkaptopropionová. Počítáno na vysušenou látku, obsahuj e 98,0 % až 101,0 % sloučeniny C5H9NO3S.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%, prakticky nerozpustný v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a C.

Alternativní sestava zkoušek: A, B, D a E, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. Teplota tání (2.2.14) 104 °C až 110 °C.
 3. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety acetylcysteinu CRL. Tablety se připraví za použití bromidu draselného R.
 4. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Příbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu. Retenční čas a velikost hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku (b) jsou přibližně shodné s hlavním pikem na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).
 5. K 0,5 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 0,05 ml roztoku nitroprussidu sodného R (50 g/l) a 0,05 ml amoniaku 26 % R; vznikne tmavě fialové zbarvení.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 1,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 20 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S j e čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 2,0 až 2,8; měří se roztok připravený smícháním 2 ml roztoku S s 8 ml vody prosté oxidu uhličitého R.

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +21,0° až +27,0°, počítáno na vysušenou látku. Měří se následující roztok: ve 25ml oďměrné baňce se smíchá 1,25 g zkoušené látky s 1 ml roztoku edetanu disodného R (10 g/l), přidá se 7,5 ml roztoku hydroxidu sodného R (4 g/l) a promíchá se. Po rozpuštění se zředí tlumivým roztokem fosforečnanovým o pH 7,0 (2).

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29). Použ~í se čerstvě připravené roztoky, pokud není předepsáno jinak.

  Zkoušený roztok (a). 0,80 g se suspenduje v 1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 100,0 ml.

  Zkoušený roztok (b). 5,0 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí vodou R na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 50,0 ml.

  Zkoušený roztok (c). Použije se zkoušený roztok (a) nejméně po 1 h stání.

  Porovnávací roztok (a). 4,0 mg acetylcysteinu CPcL, 4,0 mg L-cystinu R, 4,0 mg L-cysteinu R, 4,0 mg N, N-diacetyl-L-cystinu CRL a 4,0 mg N, S-diacetyl-L-cysteinu CRL se suspenduje v 1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).4,0 mg acetylcysteinu CPcL se suspenduje v 1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 100,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

  Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek jsou retenční časy následující: L-cystinu asi 2,2 min, L-cysteinu asi 2,4 min, 2-methyl-2-thiazolin-4-karboxylové kyseliny vzniklé ve zkoušeném roztoku (c) asi 3,3 min, acetylcysteinu asi 6,4 min, N, N-diacetyl-L-cystinu asi 12 min, N, S-diaceýl-L-cysteinu asi 14 min. Nastříkne se 20 µl roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je rozlišení mezi píky L-cystinu a L-cysteinu nejméně 1,5 a rozlišení mezi píky N, N-ďiacetyl-L-cystinu a N, S-diacetyl-L-cysteinu nejméně 2,0.

  Nastříkne se 20 µl kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l RS jako slepá zkouška. Odděleně se nastříkne 20 µl porovnávacího roztoku (a), 20 µl porovnávacího roztoku (b) a 20 µl každého zkoušeného roztoku. Chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající Snásobku retenčního času acetylcysteinu, který je asi 30 min.

  Z chromatogramu zkoušeného roztoku (a) se vypočítá procentuální obsah známých a neznámých nečistot podle následujících vzorců:

  známé nečistoty = A1 · m2 · 100 ,
  A2 · m1
  neznámé nečistoty = A3 · m3 · 100 ,
  A4 · m1

  v nichž značí:

  A1 - plochu píku jednotlivé nečistoty (L-cystin, L-cystinn, N, N-ďiacetyl-L-cystin a N, S-ďiaceýl-L-cystinu) na chromatogramu zkoušeného roztoku (a),
  A2 - plochu píku jednotlivé nečistoty (L-cystin, L-cystinu, N, N-diacetyl-L-cystin, N, S-diacetyl-L-cystinu) na chromatogramu porovnávacího roztoku (a),
  A3 - plochu píku neznámé nečistoty na chromatogramu zkoušeného roztoku (a),
  A4 - plochu píku acetylcysteinu na chromatogramu porovnávacího roztoku (b),
  m1 - hmotnost zkoušené látky ve zkoušeném roztoku (a),
  m2 - hmotnost jeďnotlivé nečistoý v porovnávacím roztoku (a),
  m3 - hmotnost acetylcysteinu v porovnávacím roztoku (b).

  Procentuální obsah jednotlivé známé a jednotlivé neznámé nečistoty není větší než 0,5 %.

  Celkový obsah známých a neznámých nečistot není větší než 0,5 %. Nepřihlíží se k píkům rozpouštědla, k píku s retenčním časem asi 3,3 min odpovídajícímu kyselině 2-methyl-2-thiazolin4--karboxylové a k píkům, jejichž plocha je menší než O, lnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Těžké kovy (2.4. 8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce C na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (10µg Pb/ml).

  Zinek. Nejvýše 10 µg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda II). Zkoušený roztok. 1,00 g se rozpustí v kyselině chlorovodíkové 0,001 mol/l RS a zředí se jí na 50,0 ml.

  Porovnávací roztoky. Porovnávací roztoky se připraví za použití základního roztoku zinku (S mg Zn/ml) zředěného kyselinou chlorovodíkovou D, 001 mol/l RS.

  Změří se absorbance při 213,8 nm zapoužití zinkové lampy s dutou katodou jako zdroje záření, plamene vzduch-acetylen a korekčního postupu pro nespecifickou absorpci.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší 3 h ve vakuové sušárně při 70 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,140 g se rozpustí v 60 ml vody R a přidá se 10 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Po ochlazení v ledové vodě se přidá 10 ml jodidu draselného RS a titruje se jodem 0,05 mol/l VS za použití 1 ml škrobu RS jako indikátoru.

  1 ml jodu 0,05 mol/l VS odpovídá 16,32 mg C5H9NO3S.

   Uchovávání.

   V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

   Nečistoty

   1. L-cystin,
   2. L-cystein,
   3. N, N-diacetyl-L-cystin,
   4. N, S-diacetyl-L-cystein.