Český lékopis 1997

Acidum sorbicum

Kyselina sorbová

C6H8O2 Mr 112,13 CAS 110-44-1

Je to kyselina (E, E)-hexa-2,4-dienová. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 sloučeniny C6H8O2.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je těžce rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu 96% a v etheru.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a C.

Alternativní sestava zkoušek: A, B a D, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Teplota tání (2.2.14) 132 °C až 136 °C.
  2. 50,0 mg se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 250,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l RS na 200,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) při 230 nm až 350 nm; roztok vykazuje absorpční maximum při 264 nm. Specifická absorbance v maximu je 2150 až 2550.
  3. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem kyseliny sorbové CRL.
  4. 0,2 g se rozpustí ve 2 ml lihu 96% R a přidají se 0,2 ml bromové vody R; roztok se odbarví.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 1,25 g se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 25 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Aldehydy. 1,0 g se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a 2 propanolu R (30 + 50), upraví se pH roztoku na hodnotu 4 za použití kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l RS nebo hydroxidu sodného 0,1 mol/l RS a zředí se vodou R na 100 ml. K 10 ml tohoto roztoku se přidá 1 ml fuchsinu RS a nechá se stát 30 min. Zbarvení roztoku není intenzivnější než zbarvení porovnávacího roztoku připraveného současně přidáním 1,0 ml fuchsinu RS ke směsi 1,5 ml základního roztoku acetaldehydu (IDDµg CZH40/ml), 4 ml 2 propanolu R a 4,5 ml vody R (0,15 %, počítáno jako CZH40).

Těžké kovy (2.4. 8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce B na těžké kovy (l0, µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 5 ml základního roztoku olova (1µg Pb/ml) a 5 ml lihu 96% R.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 1,0 %;stanoví se s 2,000 g zkoušené látky.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,2 %, stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,1000 g se rozpustí ve 20 ml lihu 96% R. Přidá se 0,2 ml fenolftaleinu RS jako indikátoru a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS do vzniku růžového zbarvení. 1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 11,21 mg C6H8O2.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněna před světlem.