Český lékopis 1997

Ambroxoli hydrochloridum

2001

Ambroxoliumchlorid

 

C13H19Br2ClN2O Mr 414,57 CAS 15942-05-9

Je to trans-N-(2-amino-3, 5-dibrombenzyl)-4-hydroxycyklohexan-1-ylamoniumchlorid1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C13H19Br2ClN2O.

Vlastnosti

Vzhled. Bílý nebo nažloutlý krystalický prášek.

Rozpustnost. Mírně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v methanolu, prakticky nerozpustný v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B a D.

Alternativní sestava zkoušek: A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. 20,0 mg se rozpustí v kyselině sírové 0,05 mol/l RS a zředí se jí na 100,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí kyselinou sírovou 0, 05 mol/l RS na 10,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) při 200 nm až 350 nm; roztok vykazuje dvě absorpční maxima, při 245 nm a 310 nm. Poměr absorbance v maximu při 245 nm k absorbanci v maximu při 310 nm je 3,2 až 3,4.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24).

  Porovnání s ambroxoliumchloridem CRL.

 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27).

  Zkoušený roztok. 50 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 5 ml.

  Porovnávací roztok. 50 mg ambroxoliumchloridu CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 5 ml.

  Stacionární fáze.Deska s vrstvou silikagelu Fzs4 pro TLC R.

  Mobilní fáze.Směs objemových dílů amoniaku 26% R, 1-propanolu R, ethylacetatu R a hexanu R (1 + 10 + 20 + 70).

  Nanášení. Po 10 μl.

  Vyvíjení. Po dráze delší než 2/3 desky.

  Sušení. Na vzduchu.

  Detekce. Pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm.

  Hodnocení. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 4. 25 mg se rozpustí v 2,5 ml vody R, smíchá se s 1,0 ml amoniaku zředěného RSI a nechá se 5 min stát. Z%ltruje se a filtrát se okyselí kyselinou dusičnou zředěnou RS. Filtrát vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 0,75 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 15 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 4,5 až 6,0. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,2 g ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 20 ml.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Roztoky se připravují těsně před použitím.

Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 5,0 ml zkoušeného roztoku se zředí vodou R na 250,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (b).5 mg zkoušené látky se rozpustí v 0,2 ml methanolu R a přidá se 0,04 ml směsi objemových dílů formaldehydu R a vody R (1 + 99). 5 min se zahřívá při 60 °C a odpaří se do sucha pod proudem dusíku. Zbytek se rozpustí v 5 ml vody R a zředí se mobilní fází na 20 ml.

Kolona:

Mobilní fáze. Připraví se směs stejných objemových dílů acetonitrilu R a roztoku připraveného takto: 1,32 g fosforečnanu amonného R se rozpustí v 900 ml vody R, pH se upraví na hodnotu 7,0 kyselinou fosforečnou R a zředí se vodou R na 1000 ml.

Průtoková rychlost. 1 ml/min.

Detekce. Spektrofotometr při 248 nm.

Nástřik. Nastřikuje se po 20 µl.

Citlivost. Porovnávací roztok (a).

Doba záznamu. Trojnásobek retenčního času hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku.

Test způsobilosti systému:

Limity:

Těžké kovy (2.4.8). Nejvýše 20 μg/g; 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce C na těžké kovy. Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (10 ug Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %; stanoví se s I, 00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,300 g se rozpustí v 70 ml lihu 96% R a přidá se 5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS. Titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Odečte se spotřeba mezi dvěma inflexními body.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 41,46 mg C13H19Br2ClN2O.

Uchovávání

Chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

 1. Ar-CH2OH: (2-amino-3,5-dibromfenyl)methanol,
 2. trans-4-(6,8-dibrom-1, 4-dihydrochinazolin-3(2H)-yl)cyklohexanol,
 3. trans-4-{[(E)-2-amino-3,5-dibrombenzyliden]amino}cyklohexanol,
 4. ci.s-4-[(2-amino-3,5-dibrombenzyl)amino]cyklohexanol,
 5. Ar-CH = O: 2-amino-3,5-dibrombenzaldehyd.

1) trans-N-(2-amino-3, 5-dibrombenzyl)-4-hydroxycyklohexan-l-ylamonium-chlorid