Český lékopis 1997

Amphotericinum B

1999

Amfotericin B

 

C47H73NO17 Mr 924,09 CAS 1397-89-3

Je to směs antimykotických polyenů produkovaných při růstu určitých kmenů mikroorganismu Streptomyces nodosus nebo získaná jinými způsoby. Obsahuje převážně amfotericin B, tj. kyselinu (19E, 21E, 23E, 25E, 27E, 29E, 31E)-(1R, 3S, 5R, 6R, 9R, 11R, 155,16R, 17R, 18S, 33R, 35S, 36R, 37S) -33-[(3-amino-3, 6-dideoxy-β-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3, 5,6, 9,11,17,37-oktahydroxy-15,16, 18-trimethyl- 13-oxo-14,39-dioxabicyklo [33,3, 1 ]nonatriakonta-19,21,23, 25,27,29,31-heptaen-3 6-karboxylovou. Účinnost je nejméně 750 m.j. v miligramu, počítáno na vysušenou látku.

Vlastnosti

Žlutý nebo oranžový prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v dimethylsulfoxidu a v propylenglykolu, těžce rozpustný v dimethylformamidu, velmi těžce rozpustný v methanolu, prakticky nerozpustný v lihu 96 %.

Ve zředěných roztocích je citlivý na světlo a při nízkých hodnotách pH je inaktivován.

Zkoušky totožnosti

  1. 25 mg se rozpustí v 5 ml dimethylsulfoxidu R a zředí se methanolem R na 50 ml. 2 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 200 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) při 300 nm až 450 nm. Roztok vykazuje tři absorpční maxima, při 362 nm, 381 nm a 405 nm. Poměr absorbance naměřené při 362 nm k absorbanci naměřené při 381 nm je 0,57 až 0,61. Poměr absorbance naměřené při 381 nm k absorbanci naměřené při 405 nm je 0,87 až 0,93.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem amfotericinu B CRL. Jestliže spektra vykazují rozdíly, zkoušená látka se 1 h suší při 60 °C a tlaku nepřesahujícím 0,7 kPa a zaznamená se nové spektrum.
  3. K 1 ml roztoku 0,5 g/l zkoušené látky v dimethylsulfoxidu R se přidá 5 ml kyseliny fosforečné R, která vytvoří spodní vrstvu. Na styku obou vrstev vznikne ihned modrý prstenec a po promíchání vznikne intenzívně modré zbarvení. Přidá se 15 ml vody R a promíchá se; roztok je bledě žlutý.

Zkoušky na čistotu

Obsah tetraenů. Nejvýše 10,0 % a nejvýše 5,0 %, jestliže je látka určena pro výrobu parenterálních přípravků. Stanoví se následující metodou.

Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí v 5 ml dimethylsulfoxidu R a zředí se methanolem R na 50,0 ml. 4,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 50,0 mg amfotericinu B CRL se rozpustí v 5 ml dimethylsulfoxidu R a zředí se methanolem R na 50,0 ml. 4,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 50,0 ml. Porovnávací roztok (b). 25,0 mg nystatinu CRL se rozpustí ve 25 ml dimethylsulfoxidu R a zředí se methanolem R na 250,0 ml. 4,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 50,0 ml.

Měří se Absorbance (2.2.25) zkoušeného roztoku a porovnávacích roztoků (a) a (b) v maximu při 282 nm a při 304 nm za použití roztoku dimethylsulfoxidu R 0,8 % (V/V) v methanolu R jako kontrolního roztoku. Vypočítá se specifická absorbance zkoušené látky, nystatinu CRL a amfotericinu B CRL při obou vlnových délkách, vztaženo na vysušenou látku. Obsah tetraenů se vypočítá podle následujícího vzorce:

F + 100 (B1S2 - B2S1) ,
(N2B1 - N1B2)

v němž značí:

S1, S2 - specifickou absorbanci zkoušené látky při 282 nm, resp. při 304 nm,
N1, N2 - specifickou absorbanci nystatinu CRL při 282 nm, resp. při 304 nm,
B1, B2 - specifickou absorbanci amfotericinu B CRL při 282 nm, resp. při 304 nm,
F - deklarovaný obsah tetraenů v amfotericinu B CRL.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 5,0 %; 1,000 g se suší při 60 °C a při tlaku nepřesahujícím 0,7 kPa.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 3,0 % a nejvýše 0,5 %, jestliže je látka určena pro výrobu parenterálních přípravků. Stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Sterilita (2.6.1). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních pripravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Bakteriální endotoxiny (2.6.14). Pokud je Látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného postupu odstraňujícího bakteriální endotoxiny, vyhovuje zkoušce na bakteriální endotoxiny, obsahuje-li nejvýše 1,0 m.j. endotoxiny v miligramu.

Stanovení účinnosti.

60 mg se rozetře s dimethylformamidem R a zředí se jím za stálého třepání na 100 ml. 10 ml tohoto roztoku se zředí dimethylformamidem R na 100 ml. Provede se mikrobiologické stanovení účinnosti antibiotik (2.7.2).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C. Je-li látka sterilní, uchovává se ve sterilních vzduchotěsných zabezpečených obalech.

Separandum.

Označování

V označení na obalu se uvede, zda je látka:

Nečistoty

  1. amfotericin A (tetraen).