Český lékopis 1997

Betamethasonum

Betamethason

 

C22H29FO5   Mr 392,47 CAS 378-44-9

Je to 9-fluor-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C22H29FO5.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu, velmi těžce rozpustný v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B a C.

Alternativní sestava zkoušek: A, C, D a E, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. 10,0 mg se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 100,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se převedou do zkumavky se zbroušenou zátkou, přidá se 10,0 ml fenylhydrazinu v kyselině sírové RS, směs se promíchá a zahřívá se 20 min ve vodní lázni při 60 °C. Rychle se ochladí a měří se Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku při 419 nm; absorbance není větší než 0,10.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem betamethasonu CRL. Jestliže se spektra látek v pevném stavu liší, rozpustí se zkoušená látka a referenční látka jednotlivě v nejmenším potřebném množství dichlormethanu R, odpaří se do sucha na vodní lázni a znovu se zaznamenají spektra se zbytky obou látek.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu s fluorescenčním indikátorem pro detekci při 254 nm.

  Zkoušený roztok. 10 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R (1 + 9) a zředí se stejnou směsí na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 20 mg betamethasonu CPcL se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R (1 + 9) a zředí se stejnou směsí na 20 ml.

  Porovnávací roztok (b).10 mg dexamethasonu CRL se rozpustí v porovnávacím roztoku (a) a zředí se jím na 10 ml.

  Na vrstvu se odděleně nanese po 5 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů 1butanolu R nasyceného vodou R, toluenu R a etheru R (5 + 10 + 85) po dráze 15 cm. Vrstva se nechá vysušit na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Potom se vrstva postříká kyselinou sírovou v lihu RS a zahřívá se 10 min při 120 °C nebo až do vzniku skvrn. Po ochlazení se vrstva pozoruj e v denním světle a v ultrafialovém světle při 365 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou, barvou v denním světle, fluorescencí v ultrafialovém světle při 365 nm a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou dvě skvrny, které nemusí být zcela odděleny.

 4. Asi 5 mg se smíchá s 45 mg oxidu hořečnatého těžkého R a žíhá se v kelímku do získání téměř bílého zbytku (obvyke méně než 5 min). Po ochlazení se přidá 1 ml vody R, 0,05 ml feno ~aleinu PcS1 a asi 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS do získání bezbarvé směsi a zfiltruje se. K čerstvě připravené směsi 0,1 ml alizarinu SRS a 0,1 ml dusičnanu-oxidu zirkoničitého RS se přidá 1,0 ml filtrátu, promíchá se a nechá se 5 min stát. Současně se stejným způsobem připraví slepá zkouška. Roztok získaný se zkoušenou látkou je žlutý, roztok získaný slepou zkouškou je červený.
 5. Asi 2 mg se přidají ke 2 ml kyseliny sírové R a míchá se do rozpuštění. Během 5 min se objeví červenohnědé zabarvení. Přidá se 10 ml vody R; zbarvení zmizí a zůstane čirý roztok.

Zkoušky na čistotu

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +118 ° až +126°, počítáno na vysušenou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,125 g v methanolu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Zkoušený roztok. 25,0 mg se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů acetonitrilu R a methanolu R a zředí se stejnou směsí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 2 mg betamethasonu CPcL a 2 mg methylprednisolonu CPcL se rozpustí v mobilní fázi A a zředí se jí na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje při 45 °C. Kolona se ustaluje s mobilní fází B při průtokové rychlosti 2,5 ml/min po dobu nejméně 30 min a potom s mobilní fází A po dobu 5 min. Pro následující chromatogramy se použijí podmínky popsané mezi 40 min až 46 min.

Zvoli se citlivost systému tak, aby výška hlavního pípu na chromatogramu při nastřílrnutí 20 µl porovnávacího roztoku (b) činila nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a) a při zaznamenání chromatogramu za výš e popsaných podmínek retenční časy látek jsou: methylprednisolonu asi 11,5 min a betamethasonu asi 12,5 min. Zkoušku lze hoďnotit, jestliže rozlišení mezi píky methylprednisolonu a betamethasonu je nejméně 1,5. Je-li třeba, upraví se koncentrace acetonitrilu v mobilní fázi A.

Nastříkne se odděleně po 20 µl směsi stejných objemových dílů acetonitrilu R a methanolu R jako slepá zkouška, 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního pípu na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1,0 %) a nejvýše jeden takový píle má plochu větší, než je polovina hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (2,0 %). K píkům ze slepé zkoušky a k píkům, j ejichž plocha je menší než 0,05násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b), se nepřihlíží.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %;suší se 0,500 g v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Stanovení obsahu

0,100 g se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 100,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí lihem 96% R na 100,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) v maximu při 238,5 nm.

Vypočítá se obsah C22H29FO5 za použití specifické absorbance, která má hodnotu 395.

Uchovávání.

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

 1. dexamethason,   
 2. 9-fluor-11(3,17-dihydroxy-21-chlor-16β-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion,
 3. 17,21-dihyároxy-16β-methyl-1,4, 9, (11)-pregnadien-3,20-dion,
 4. 21-ethoxykarbonyloxy-9-fluor-11(3,17-dihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion,   
 5. 9,11-epoxy-17,21-dihydroxy-16 β-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion,  
 6. 17,21-dihydroxy-16β-methyl-1,4, 11-pregnatrien-3,20-dion,   
 7. 11α, 17,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion,
 8. 14β-fluor-11(3,17,21-trihydroxy-16β-methyl-8α, 9β-pregna-1,4-dien-3,20-dion,  
 9. 8α-fluor-11(3,17,21-trihyároxy-16β-methyl-9β-pregna-1,4-dien-3,20-dion,
 10. 17,21-dihyároxy-16β-methyl-1,4-pregnandien-3,20-dion.