Český lékopis 1997

Cisapridum monohydricum

2001

Monohydrát cisapridu

Synonymum. Cisapridum

 

C23H29ClFN3O4 . H2O Mr 483,97 CAS 81098-60-4

Je to monohydrát 4-amino-5-chlor-N-{(3RS, 4SR)-1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl }-2-methoxybenzamidu1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C23H29ClFN3O4.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v dimethylformamidu, dobře rozpustný v dichlormethanu, mírně rozpustný v methanolu.
Vykazuje polymorfismus.

Zkouška totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) tablety zkoušené látky odpovídá spektru tablety monohydrátu cisapridu CRL. Pokud se spektra látek v pevném stavu liší, rozpustí se odděleně zkoušená látka a referenční látka v minimálním množství methanolu R, odpaří se do sucha v proudu vzduchu a se zbytky se zaznamenají nová spektra.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 0,20 g se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 20,0 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok HŽ6 (2.2.2, Metoda II).

  Optická otáčivost (2.2.7). -0,1 ° až +0,1 °; měří se úhel optické otáčivosti roztoku S.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).
  Zkoušený roztok. 0,100 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10, 0 ml.
  Porovnávací roztok (a). 5,0 mg monohydrátu cisapridu CRL a 40,0 mg haloperidolu CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100,0 ml.
  Porovnávací roztok (b).5,0 ml zkoušeného roztoku se zředí methanolem R na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 10,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Kolona se ustaluje nejméně 5 min mobilní fází o počátečním složení.
  Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) při nástřiku 10 μl byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.
  Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek jsou retenční časy: cisapridu asi 15 min a haloperidolu asi 16 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky cisapridu a haloperidolu je nejméně 2,5. Pokud je to nutné, upraví se koncentrace methanolu v mobilní fázi nebo program lineárního gradientu.
  Nastříkne se odděleně 10 μl methanolu R jako slepá zkouška, 10 μl zkoušeného roztoku a 10 μl porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %). Nepřihlíží se k píkům získaným při slepé zkoušce a k píkům, jejichž plocha je menší než 0,1 násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 3,4 % až 4,0 %; stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.
  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky v platinovém kelímku.

  Stanovení obsahu

  0,350 g se rozpustí v 70 ml směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R a 2-butanonu R (1 + 7) a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace (2.2.20) bodu ekvivalence.
  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 46,60 mg C23H29ClFN3O4.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
  Separandum.

  Nečistoty

  Kvalifikované nečistoty: A, B, C, E.
  Jiné detegovatelné zjistitelné nečistoty: D

  1. 4-amino-5-chlor-N-[ (3RS, 4SR)-1-(3-feno xypropyl)-3-methoxypiperidin-4-yl]-2-methoxybenzamid2),
  2. 4-amino-5-chlor-N-{ 1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]piperidin-4-yl }-2-methoxybenzamid3),
  3. 4-amino-5-chlor-N-{ (3RS, 4SR)-1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl }-2-methoxybenzamid4),
  4. 4-[(4-amino-5-chlor-2-methoxybenzoyl)amino}-S-chlor-N-{ (3RS, 4SR)-1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl }-2-methoxybenzamid5),
  5. 4-amino-5-chlor-N-{ (3RS, 4SR)-1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]-3-hydroxypiperidin-4-yl }-2-methoxybenzamid6).

  1) monohydrát 4-amino-5-chlor-N-{ (3RS, 4SR)-1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl }-2-methoxybenzamidu
  2) 4-amino-5-chlor-N-[(3RS, 4SR)-1-(3-fenoxypropyl)-3-methoxypiperidin-4-yl]-2-methoxybenzamid
  3) 4-amino-5-chlor-N-{ 1-(3-(4-fluorfenoxy)propyl]piperidin-4-yl }-2-methoxybenzamid
  4) 4-amino-5-chlor-N-{ (3RS, 4SR)-1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamid
  5) 4-[(4-amino-5-chlor-2-methoxybenzoyl)amino]-5-chlor-N-{ (3RS, 4SR)-1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl }-2-methoxybenzamid
  6) 4-amino-5-chlor-N-{ (3RS, 4SR)-1-[3-(4-fluorfenoxy)propyl]-3-hydroxypiperidin-4-yl }-2-methoxybenzamid