Český lékopis 1997

Dobutamini hydrochloridum

1999

Dobutaminiumchlorid

C18H24ClNO3 Mr 337,85 CAS 49745-95-1

Je to (RS)-N-{2-[4-(4-hydroxyfenyl)]butyl}-2-(3, 4-dihydroxyfenyl)ethylamoniumchlorid. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98, 5 % až 101,0 % sloučeniny C18H24ClNO3.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je mírně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v methanolu a mírně rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. C a E.

Alternativní sestava zkoušek: A, B, D a E, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Teplota tání (2.2.14) je 189 °C až 192 °C.
 2. 20,0 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 100,0 ml. Měří se absorbance roztoku (2.2.25) při 220 nm až 300 nm; roztok vykazuje dvě absorpční maxima, při 223 nm a 281 nm. Poměr absorbance naměřené v maximu při 281 nm k absorbanci naměřené v maximu při 223 nm je 0,34 až 0,36.
 3. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety dobutaminiumchloridu CRL.
 4. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

  Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů kyseliny octové ledové R a methanolu R a zředí se stejnou směsí na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10,0 mg dobutaminžumchloridu CRL se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů kyseliny octové ledové R a methanolu R a zředí se stejnou směsí na 10 ml. Porovnávací roztok (b). 5,0 mg dopaminiumchloridu CRL se rozpustí v 5,0 ml zkoušeného roztoku.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů vody R, kyseliny octové ledové R, etheru R a 1-butanolu R (5 + 15 + 30 + 45) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a postříká se roztokem manganistanu draselného R (1 g/l). Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou, barvou a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou dvě zřetelně oddělené skvrny.

 5. Vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1). Použije se směs stejných objemových dílů methanolu R a vody R.

Zkoušky na čistotu

Kysele nebo zásaditě reagující látky. 0,1 g se rozpustí ve voděn za mírného zahřátí a zředí se jí na 10 ml, přidá se 0,1 ml methylčerveně RS a 0,2 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS; vznikne žluté zbarvení, které se přidáním 0,4 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS změní na červené.

Optická otáčivost (2.2.7). -0,05° až +0,05°; 0,50 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10,0 ml.

Absorbance (2.2.25). 0,5 g se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů methanolu R a vody R, je-li třeba, zahřeje se na 30 °C až 35 °C, zředí se stejnou směsí na 25 ml a rychle se zchladí. Absorbance měřená ihned při 480 nm není vyšší než 0,04.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 0,10 g se rozpustí ve směsi objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (35 + 65) a zředí se stejnou směsí na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 4,0 ml zkoušeného roztoku se zředí roztokem anisatdehydu R (0,05 g/l) ve směsi objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (35 + 65) na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí mobilních fází na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (b).5,0 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (35 + 65} na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí mobilních fází na 10,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) rozlišení mezi píky dobutaminiumchloridu a anisaldehydu je nejméně 4,0. Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku: plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než dvojnásobek plochy hlavaí~o píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %). Nepřihlíží se k pí"kům rozpouštědel a k píkům, jejichž plocha je menší než O, lnásobek plochy hlavmho píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce C na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základmho roztoku olova (10 Ng Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Aby nedošlo k přehřátí, titrace se ukončí ihned po dosažení bodu ekvivalence.

0,250 g se rozpustí v 10 ml kyseliny mravenčí bezvodé R. Pňdá se 50 ml acetanhydridu R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 33,79 mg C18H24ClNO3.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

 1. dopamin,   
 2. 4-(4-hydroxyfenyl)-2-butanon,   
 3. (R.S)-N-{2-[4-(4-methoxyfenyl)]butyl}-2-(3,4-dimethoxyfenyl)ethylamin.