Český lékopis 1997

Ergocalciferolum

2001

Ergokalciferol

Synonyma. Calciferolum, Vitaminum D2

C28H44O Mr 396,65 CAS 50-14-6

Je to (5Z, 7E, 22E)-9,10-sekoergosta-5,7, 10(19), 22-tetraen-3β-ol. Obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C28H44O. 1 mg ergokalciferolu odpovídá antirachitickou účinností na potkanech 40 000 m.j. vitaminu D.

Vlastnosti

Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek, nebo bílé nebo téměř bílé krystaly. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%, dobře rozpustný v mastných olejích. Vlivem vzduchu, tepla a světla se rozkládá. Roztoky v těkavých rozpouštědlech jsou nestabilní a připravují se v čas potřeby.

V roztoku dochází k reverzibilní izomerizaci na pre-ergokalciferol v závislosti na teplotě a času. Aktivita je dána oběma sloučeninami.

Zkouška totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky odpovídá spektru tablety ergokalciferolu CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Specifická optická otáčivost (2.2.7).+103° až +107°; měří se roztok do 30 min připravený takto: 0,200 g se rychle a bez zahřívání rozpustí v lihu 96% prostém aldehydů R a zředí se jím na 25,0 ml.

  Redukující látky. 0,1 g se rozpustí v lihu 96% prostém aldehydů R a zředí se jím na 10,0 ml. Přidá se 0,5 ml roztoku modři tetrazoliové R (5 g/l) v lihu 96% prostém aldehydů R a 0,5 ml tetramethylamoniumhydroxidu zředěného RS. Nechá se stát přesně 5 min a přidá se 1,0 ml kyseliny octové ledové R. Současně se stejným způsobem připraví porovnávací roztok za použití 10,0 ml roztoku obsahujícího 0,2 μg hydrochinonu R v 1 ml lihu 96% prostého aldehydů R. Měří se absorbance (2.2.25). obou roztoků při 525 nm proti kontrolnímu roztoku, kterým je 10,0 ml lihu 96% prostého aldehydů R zpracovaného stejným způsobem. Absorbance zkoušeného roztoku není větší než absorbance porovnávacího roztoku (20 μg/l).

  Ergosterol. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu G pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 0,25 g se rozpustí v dichlorethanu R, který obsahuje squalan R (10 g/l) a butylhydroxytoluen R (0,1 g/l) a zředí se stejným rozpouštědlem na 5 ml. Připraví se bezprostředně před použitím.

  Porovnávací roztok (a). 0,10 g ergokalciferolu CRL se rozpustí v dichlorethanu R, který obsahuje squalan R (10 g/l) a butylhydroxytoluen R (0,1 g/l) a zředí se stejným rozpouštědlem na 2 ml. Připraví se bezprostředně před použitím.

  Porovnávací roztok (b). 5 mg ergosterolu CRL se rozpustí v dichlorethanu R, který obsahuje squalan R (10 g/l) a butylhydroxytoluen R (0,1 g/l) a zředí se stejným rozpouštědlem na 50 ml. Připraví se bezprostředně před použitím.

  Porovnávací roztok (c). Smíchají se stejné objemové díly porovnávacího roztoku (a) a porovnávacího roztoku (b). Připraví se bezprostředně před použitím.

  Na vrstvu se odděleně nanese 10 µl zkoušeného roztoku, 10 µl porovnávacího roztoku (a), 10 µl porovnávacího roztoku (b) a 20 μl porovnávacího roztoku (c). Vyvíjí se ihned za ochrany před světlem směsí stejných objemových dílů cyklohexanu R a etheru prostého peroxidických látek R, která obsahuje butylhydroxytoluen R (0,1 g/l), po dráze 15 cm. Po usušení na vzduchu se vrstva třikrát postříká chloridem antimonitým RSl. Chromatogramy se hodnotí za 3 min až 4 min po postříkání. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku je zpočátku oranžově žlutá a potom se zbarví hnědě. Na chromatogramu zkoušeného roztoku těsně pod hlavní skvrnou může být patrna pomalu se objevující fialová skvrna (odpovídající ergosterolu), která není intenzívnější než skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,2 %). Na chromatogramu zkoušeného roztoku nejsou jiné skvrny, než které jsou na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) a porovnávacího roztoku (b). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) jsou dvě zřetelně oddělené skvrny.

  Stanovení obsahu

  Zkouška se provede co nejrychleji za ochrany před světlem a vzduchem.
  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29)..

  Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí bez zahřívání v 10,0 ml toluenu R a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10,0 mg ergokalciferolu CRL se bez zahřívání rozpustí v 10,0 ml toluenu R a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 1,0 ml cholekalciferolu pro test způsobilosti CRL se zředí mobilní fází na 5,0 ml. Roztok se zahřívá 45 min ve vodní lázni při 90 °C pod zpětným chladičem a ochladí se.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Automatickým dávkovačem nebo injektorovou smyčkou se nastříkne vhodný objem porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Nástřik se opakuje šestkrát. Pokud jsou chromatogramy zaznamenány za předepsaných podmínek, jsou přibližné relativní retenční časy, vzhledem k cholekalciferolu, následující: 0,4 pro pre-cholekalciferol a 0,5 pro trans-cholekalciferol. Relativní směrodatná odchylka odezvy pro cholekalciferol není větší než 1 % a rozlišení pro píky pre-cholekalciferolu a trans-cholekalciferolu není menší než 1,0. Je-li třeba, upraví se složení a průtoková rychlost mobilní fáze tak, aby bylo dosaženo uvedeného rozlišení.

  Nastříkne se vhodný objem porovnávacího roztoku (a) a nastaví se citlivost systému tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Nastříkne se stejný objem zkoušeného roztoku a zaznamená se chromatogram stejným způsobem.

  Obsah ergokalciferolu v procentech se vypočítá ze vzorce:

  m' · SD · 100,
  m S'D

  v němž značí:

  m - navážku zkoušené látky ve zkoušeném roztoku v miligramech,
  m' - navážku ergokalciferolu CRL v porovnávacím roztoku (a) v miligramech,
  SD - plochu (nebo výšku) píku ergokalciferolu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  S'D - plochu (nebo výšku) píku ergokalciferolu na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech v atmosféře dusíku, chráněn před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C. Obsah otevřených obalů se ihned spotřebuje.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. (5E, 7E, 22E)-9,10-sekoergosta-5,7, 10(19), 22-tetraen-3β-ol trans-vitamin D2),
  2. (22E)-ergosta-5,7, 22-trien-3β-ol ergosterol),
  3. (22E)-9β, 10α-ergosta-5,7, 22-trien-3β-ol (lumisterol2),
  4. (6E, 22E)-9,10-sekoergosta-5(10), 6,8(14), 22-tetraen-3β-ol(iso-tachysterol2),
  5. (6E, 22E)-9,10-sekoergosta-5(10), 6,8, 22-tetraen-3β-ol (tachysterol2).