Český lékopis 1997

Estriolum

1999

Estriol

 

 

C18H24O3 Mr 288,39 CAS 50-27-1

Je to 1,3, 5(10)-estratrien-3,16α, 17β-triol. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C18H24O3

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96%.

Taje při asi 282 °C.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem estriolu CRL.
 2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu.

  Zkoušený roztok. 10 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10 mg estriolu CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml. Porovnávací roztok (b). 5 mg estradiolu hemihydrátu CRL se rozpustí v porovnávacím roztoku (a) a zředí se jím na 5 ml.

 3. Na vrstvu se nanese odděleně po 5 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů lihu 96% R a toluenu R (20 + 80} po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a potom se postříká kyselinou sírovou v lihu RS. Deska se pak při 100 °C zahřívá 10 min nebo do objevení skvrn. Po ochlazení se pozoruje v denním světle a v ultrafialovém světle při 365 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se při pozorování v denním světle shoduje polohou, barvou a velikostí a při pozorování v ultrafialovém světle při 365 nm fluorescencí a velikostí s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou dvě zřetelně oddělené skvrny.

Zkoušky na čistotu

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +60° až +65°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 80 mg v ethanolu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10 ml.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Směs rozpouštědel. Směs objemových dílů 2-propanolu Rl a heptanu R (20 + 80).

Zkoušený roztok. 20,0 mg se rozpustí v 5 ml 2-propanolu RI a zředí se směsí rozpouštědel na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 5 mg estriolu CRL a 2,0 mg estriolu nečistoryA CRL se rozpustí v 5 ml 2-propanolu RI a zředí se směsí rozpouštědel na 10 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí rozpouštědel na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí rozpouštědel na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsi rozpouštědel na 10,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle, provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 40 °C.

Kolona se ustaluje 20% směsí 2-propanolu Rl v heptanu R, dokud se nezíská stabilní základní linie.

Nastaví se citlivost systému tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) při nástřiku 20 F.tl byla asi 25 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy: estriolu asi 19 min a estriolu nečistoty A asi 21 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi pikem estriolu a pikem estriolu nečistoty A je nejmé ně 2,2. Jestliže se retenční časy zvyšují nebo rozlišeni klesá, promyje se kolona nejprve acetonem R a potom heptanem R.

Nastříkne se odděleně 20 μl směsi rozpouštědel jako slepá zkouška, 20 µl zkoušeného roztoku, 20 µl porovnávacího roztoku (a) a 20 Ft, l porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku: plocha píku estriolu nečistoty A není větší než polovina plochy píku estriolu nečisto ty A na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %) a plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než polovina plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); součet ploch všech piků, kromě hlavního píku a píku odpovídajícího estriolu nečistotě A, není větší než plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %). Nepřihlíží se k pikům odpovídajícím slepé zkoušce a pikům s plochou menší, než je 0,05násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší 3 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Stanovení obsahu

25,0 mg se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 50,0 ml. 10,0 ml, tohoto roztoku se zředí stejným rozpouštědlem na 50,0 ml. Změří se Absorbance (2.2.25) v maximu při 281 nm. Vypočítá se obsah C18H24O3. Specifický absorpční koeficient je 72, 5.

Uchovávání

Venenum.

Nečistoty

 1. 9,11-didehydroestriol,
 2. estron,   
 3. 3-methylether estradiolu,
 4. R1 = R2 = R3 = H, R4=OH: estradiol,
 5. R1 = R3 = OH, R2 = R4 = H: 17-epi-estriol,
 6. R1 = R3 = H, R2 = R4 = OH: 16-epi-estriol,
 7. R1 = R4 = H, R2 = R3 = OH: 16,17-epi-estriol.