Český lékopis 1997

Etomidatum

2001

Etomidát

C14H16N2O2 Mr 244,29 CAS 33125-97-2

Je to ethyl-1-[(1R)-1-fenylethyl]-1H-imidazol-5-karboxylat1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C14H16N2O2.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96% a v dichlormethanu. Taje při asi 68 °C.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky odpovídá spektru etomidatu CRL.
 2. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 0,25 g se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 25,0 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2 Metoda II).

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +67° až +70°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok S.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 0.100 g se rozpustí ve směsi objemových dílů ethanolu R a vody R (50 + 50) a zředí se stejnou směsí na 10,0 ml.
  Porovnávací roztok (a). 5,0 mg etomidatu CRL a 5,0 mg etomidatu nečistoty B CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů ethanolu R a vody R (50 + 50) a zředí se stejnou směsí na 250,0 ml.
  Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí objemových dílů ethanolu R a vody R (50 + 50) na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 25,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Kolona se promývá do ustavení rovnováhy nejméně 30 min acetonitrilem R a pak se ustálí promýváním mobilní fází o počátečním složení po dobu nejméně 5 min.
  Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) získaného při nástřiku 10 μl byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.
  Nastříkne se 10 μl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy nečistoty B asi 4,5 min a etomidatu asi 5,0 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píkem nečistoty B a píkem etomidatu je nejméně 5,0. Pokud je třeba, upraví se koncentrace uhličitanu amonného R v mobilní fázi nebo časový program lineárního gradientu.
  Nastříkne se 10 µl zkoušeného roztoku a 10 µl porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha žádného píku, kromě hlavního píku, větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,2 %) a součet ploch všech piků, kromě hlavního píku, není větší než 1,5násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,3 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 0,25násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Ztráta sušením (2.2.32) Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší 4 h ve vakuu při 40 °C.

  Síranový popel (2.2.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,200 g se rozpustí v 50 ml směsi objemových dílů kyseliny octové bezvodé R a 2-butanonu R (1 + 7) a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za použití 0,2 ml naftolbenzeinu RS jako indikátoru.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 24,43 mg C14H16N2O2.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. R = H: kyselina 1-[(1RS)-1-fenylethyl]-1H-imidazol-5-karboxylová,
  2. R = CH3: methyl-1-[(1RS)-1-fenylethyl]-1H-imidazol-5-karboxylat2) (metomidát),
  3. R = CH(CH3)2: isopropyl-1-[(1RS)-1-fenylethyl]-1H-imidazol-5-karboxylat3).

  1) ethyl-1-[(1R)-1-fenylethyl]-1H-imidazol-5-karboxylát
  2) methyl-1-[(1RS)-1-fenylethyl]-1H-imidazol-5-karboxylát
  3) isopropyl-1-[(1RS)-1-fenylethyl]-1H-imidazol-5-karboxylát