Český lékopis 1997

Etoposidum

1999

Etoposid

C29H32O13 Mr 588,56 CAS 33419-42-0

Je to (5R, 5aR, 8aR, 9S)-9-[(4, 6-O-(R)-ethyliden-(3-D-glukopyranosyl)oxy]-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)-5, 8,8a, 9-tetrahydroisobenzofuro[5,6f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-on. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny C29H32O13.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v methanolu, těžce rozpustný v lihu 96% a v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a B.

Alternativní sestava zkoušek: C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem etoposi du CRL.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu H R.

  Zkoušený roztok. 10 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R (1 + 9) a zředí se stejnou směsí na 2 ml.

  Porovnávací roztok. 10 mg etoposidu CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R (1 + 9) a zředí se stejnou směsí na 2 ml.

  Na vrstvu se do proužků o délce 10 mm nanese odděleně po 5 µl každého roztoku a ihned se vyvíjí směsí objemových dílů vody R, kyseliny octové ledové R, acetonu R a dichlormethanu R (1,5 + 8 + 20 + 100) po dráze 17 cm. Vrstva se suší 5 min v proudu teplého vzduchu, postříká se směsí objemových dílů kyseliny sírové R a lihu 96% R (1 + 9) a zahřívá se 15 min při 140 °C. Potom se vrstva ihned přikryje skleněnou deskou stejných rozměrů a pozoruje se v denním světle. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, barvou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 4. Asi 5 mg se ve zkumavce rozpustí v 5 ml kyseliny octové ledové R a přidá se 0,05 ml chloridu železitého RSl. Roztok se promíchá a opatrně se přidají 2 ml kyseliny sírové R tak, aby vznikly dvě vrstvy, a nechá se asi 30 min stát. Na rozhraní vrstev vzniká růžové až červenohnědé zbarvení a horní vrstva je žlutá.

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. 0,6 g se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R (1 + 9) a zředí se stejnou směsí na 20 ml. Roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 nebo HŽ6 (2.2.2, Metoda II).

Specifická optická otáčivost (2.2.7). -106° až -114°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 50 mg ve směsi objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R (1 + 9) a zředěním stejnou směsí na 10,0 ml.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) způsobem popsaným ve zkoušce Stanovení obsahu.

Nastříkne se odděleně 10 µl zkoušeného roztoku (a), 10 µl porovnávacího roztoku (a) a 10 µl porovnávacího roztoku (b). Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek jsou retenční časy a pořadí eluovaných píků podobné jako na vzorovém chromatogramu (obrázek 1). Na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) není plocha žádného píku, kromě hlavního píku, větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %); nejvýše dva píky mohou mít plochu větší, než je plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,2 %) a součet ploch všech takových píků není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (1 %). Nepřihlíží se k píkům rozpouštědla a píkům, jejichž plocha je menší než 0,1násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce C na těžké kovy (20 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použijí 2 ml základního roztoku olova (10µg Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 3, 0 %; 0,500 g se suší 4 h ve vakuové sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok (a). 40 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů mobilní fáze A a mobilní fáze B (1 + 1) a zředí se stejnou směsí na 10,0 ml.

Zkoušený roztok (b). 50 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů mobilní fáze A a mobilní fáze B (1 + 1) a zředí se stejnou směsí na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí směsí objemových dílů mobilní fáze A a mobilní fáze B (1 + 1) na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (b).4,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí směsí objemových dílů mobilní fáze A a mobilní fáze B (1 + 1) na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 50 mg etoposidu CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů mobilní fáze A a mobilní fáze B (1 + 1) a zředí se stejnou směsí na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (d). K 10 ml zkoušeného roztoku (b) se přidá 0,1 ml roztoku kyseliny octové ledové R 4% (VN) a 0,1 ml fenolftaleinu RS. Přidává se hydroxid sodný 1 moh/l VS do vzniku slabě růžového zbarvení (asi 0,15 ml). Po 15 min se přidá 0,1 ml roztoku kyseliny octové ledové R 4% (VN).

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 40 °C.

Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (d) a zaznamenává se chromatogram, dokud není eluován pík fenolftaleinu. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu jsou dva hlavní píky odpovídající etoposidu a cis-etoposidu (nečistota B) a rozlišení mezi těmito píky je nejméně 3,0; nepřihlíží se k píku fenolftaleinu. V případě potřeby se mírně zvýší podíl mobilní fáze A během izokratické fáze gradientu. Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy píků na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) podobné těm na vzorovém chromatogramu (obrázek 2). Nastříkne se šestkrát 10 µl porovnávacího roztoku (c). Zkoušku lze hodnotit, je-li relativní směrodatná odchylka plochy píku etoposidu nejvýše 1,0 %. Nastříkne se 10 µl zkoušeného roztoku (b) a 10 μl porovnávacího roztoku (c). Obsah C29H32O13 v procentech se vypočítá z ploch píků a deklarovaného obsahu etoposidu CRL.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.
Separandum.

Nečistoty

 1. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-9-[(4, 6-O-(R)-ethyliden-β-D-glukopyranosyl)oxy]-5-{4-[(benzyloxykarbonyl)oxy]-3, 5-dimethoxyfenyl }-5,8,8α,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6 f] [ 1, 3]benzodioxol-6(5aH)-on (4'-karbobenzoyloxyethylidenlignan P),
 2. (5R, 5αS, 8αR, 9S)-9-[(4, 6-O-(R)-ethyliden-β-D-glukopyranosyl)oxy]-5-(4-hydroxy-3, 5-dimethoxyfenyl)-5,8,8α,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1, 3]benzodioxol-6(5aH)-on (pikroethylidenlignan P; cis-etoposid),
 3. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-9-[(4, 6-O-(R)-ethyliden-a-n-glukopyranosyl)oxy]-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)-5, 8,8α, 9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-on (a-etoposid),
 4. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-9-[((3-D-glukopyranosyl)oxy]-5-(4-hydroxy-3, 5-dimethoxyfenyl)-5,8,8α,9 tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1, 3]benzodioxol-6(5aH)-on (lignan P),
 5. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)-5,8,8α,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-on (4'-demethylepipodofylotoxin),  
 6. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-9-[(4, 6-O-(R)-ethyliden-β-D-glukopyranosyl)oxy]-5-{4-[(2-fenoxyacetyl)oxy]-3, 5-dimethoxyfenyl}-5,8,8α,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1, 3]benzodioxol-6(5aH)-on (fenoxyacetyl-4'-etoposid),
 7. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-9-[(2,3-diformyl-4, 6-O-(R)-ethyliden-R-D-glukopyranosyl)oxy]-5-{4-[(benzyloxykarbonyl)oxy]-3, 5-dimethoxyfenyl }-5,8,8α,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1, 3]benzodioxol-6(5aH)on (4'-karbobenzoyloxydiformylethylidenlignan P),
 8. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-9-ethoxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)-5,8,8α,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)on (4'-O-demethyl-1-O-ethylepipodofylotoxin),
 9. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-9-[(4, 6-O-(R)-ethyliden-β-D-glukopyranosyl)oxy]-5-(3,4, 5-trimethoxyfenyl)-5,8, 8a,9-tetrahydroisobenzofurol[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-on (4-O-methylethylidenlignan P),
 10. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)-9-methoxy-5,8,8α,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-on (4'-O-demethyl-1-O-methylepipodofylotoxin),
 11. 9,9'-oxybis[(5R, 5αR, 8αR, 9S)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)-5,8,8α,9-tetrahydroisobenzofu ro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-onJ (bis-4'-O-demethylepipodofylotoxin),
 12. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)-5,8,8α,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-fJ[1,3]benzodioxol-6(5aH)-on (4'-O-demethylpodofylotoxin),
 13. (5R, 5αR, 8αR, 9S)-9-hydroxy-5-(3,4, 5-trimethoxyfenyl)-5,8,8α,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1,3)benzodioxol-6(5aH)-on (podofylotoxin).

Následující vzor chromatogramu je pouze pro informaci a tato část není součástí požadavků článku.

Obr. 1. Vzorový chromatogram pro zkoušku Příbuzné látky