Český lékopis 1997

Mometasoni furoas

2000

Mometasonfuroat

 

C27H30Cl2O6 Mr 521,44 CAS 83919-23-7

Je to 9,21-dichlor-11β-hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxo-1,4-pregnadien-17-yl-furan-2-karboxylat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C27H30Cl2O6.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu a v dichlormethanu, těžce rozpustný v lihu 96%.

Taje při asi 220 °C, za rozkladu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a B.

Alternativní sestava zkoušek: B, C a D, viz Obecné zásady (1.2).

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety mometasonfuroatu CRL.
 2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu F254 pro TLC R. Zkoušený roztok. 10 mg se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 20 mg mometasonfuroatu CRL se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 20 ml. Porovnávací roztok (b). 10 mg beklometasondipropionatu CRL se rozpustí v porovnávacím roztoku (a) a zředí se jím na 10 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 5 pl každého roztoku. Připraví se mobilní fáze přidáním směsi objemových dílů vody R a methanolu R (1,2 + 8) ke směsi objemových dílů etheru R a dichlormethanu R (15 + 77). Vyvíjí se po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku(a). Vrstva se postříká kyselinou sírovou v lihu RS. Zahřívá se 10 min při 120 °C nebo dokud se neobjeví skvrny a nechá se zchladnout. Chromatogramy se pozorují v denním světle a v ultrafialovém světle při 365 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou a zbarvením v deruiim světle, fluorescencí v ultrafialovém světle při 365 nm a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b), při pozorování v ultrafialovém světle při 365 nm jsou dvě skvrny, které nemusí být zcela odděleny.

 3. Asi 2 mg se přidají ke 2 ml kyseliny sírové R a třepe se do rozpuštění. Během 15 min se roztok zbarví světle žlutě. Při pozorování v ultrafialovém světle při 365 nm není pozorována fluorescence roztoku. Roztok se přidá k 10 ml vody R a promíchá se. Zbarvení roztoku vybledne a není patrna žádná fluorescence.
 4. 80 mg se smíchá s 0,30 g bezvodého uhličitanu sodného R a žíhá se v kelímku, dokud se nezíská téměř bílý zbytek. Nechá se zchladnout a zbytek se rozpustí v 5 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zfiltruje se. K 1 ml filtrátu se přidá 1 ml vody R. Roztok vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +50° až +55°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 50,0 mg v lihu 9ó% R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10,0 ml.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29). Roztoky se připravuji těsně před použitím. Rozpouštěci roztok. Připraví se směs stejných objemových dílů acetonitrilu R a vody R, do níž se přidá 0,1 objemového dílu kyseliny octové R.

Zkoušený roztok. 20,0 mg se rozpustí v rozpouštěcím roztoku a zředí se jím na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 2 mg mometasonfuroatu CRL a 6 mg beklometasondipropionatu CRL se rozpustí v rozpouštěcím roztoku a zředí se jím na 10,0 ml. 0,25 ml tohoto roztoku se zředí rozpouštěcím roztokem na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (b). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí rozpuuštěcím roztokem na 20,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí rozpouštěcím roztokem na 10,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 20 μl porovnávacího roztoku (b) a citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se 20 μl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek jsou retenční časy: mometasonfuroatu asi 17 min a beklometasondipropionatu asi 22 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky mometasonfuroatu a beklometasondipropionatu je nejméně 6. V případě potřeby se upraví koncentrace acetonitrilu v mobilní fázi.

Nastříkne se odděleně 20 μl zkoušeného roztoku a 20 μl porovnávacího roztoku (b). Chromatogramy se zaznamenávají po dobu odpovídající dvojnásobku retenčního času hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha žádného píku, kromě hlavního píku, větší než 0, ónásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,3 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než 1,2násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,6 %). Nepřihlíží se k píkům rozpouštědla a k píkům, jejichž plocha je menší než 0,1násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Stanovení obsahu

50,0 mg se rozpustí v lihu 9ó% R a zředí se jím na 100,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí lihem 9ó% R na 100,0 ml. Změří se Absorbance (2.2.25) v maximu při 249 nm a vypočítá se obsah C27H30Cl2O6 za použití specifické absorbance, která má hodnotu 481.

Uchovávání

Separandum.

Nečistoty

 1. 21-chlor-16α-methyl-3,20-dioxo-1,4,9(11)-pregnatrien-17-yl-furan-2-karboxylat,
 2. 9-chlor-11β-hydroxy- 16α-methyl-17β-(5H-1,2-oxathiol-4-yl)-3-oxo-1,4-androstadien-17-yl-furan-2-karboxylat-S,S-dioxid,
 3. 21-chlor-16α-methyl-3,11,20-trioxo-1,4-pregnadien-17-yl-furan-2-karboxylat,
 4. 21-chlor-9,11β-epoxy-16α-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-dien-17-yl-furan-2-karboxylat,    
 5. R1 = H2, R2 = R3 = Fur, R4 = Cl: 9,21-dichlor-16α-methyl-3,20-dioxo-1,4-pregnadien-11β17-diyl-bis(furan-2-karboxylat),
 6. R1 = O, R2 = H, R3 = Fur, R4 = Cl: 9,21-dichlor-11β-hydroxy-16α-methyl-3,6,20-trioxo-1,4-pregnadien-17-yl-furan-2-karboxylat,
 7. R1 = H2, R2 = R3 = H R4 = Cl: 9,21-dichlor-11β, 17-dihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion (mometason),
 8. R1 = H2, R2 = H, R3 = Fur, R4 = OH: 9-chlor-11β21-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxo-1,4-pregnadien-17-yl-furan-2-karboxylat,
 9. 6ξ-acetoxy-9,21-dichlor-11β-hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxo-1-pregnen-17-yl-furan-2-karboxylat.