Český lékopis 1997

Norepinephrini hydrochloridum

2001

Norepinefriniumchlorid

Synonymum. Noradrenalini hydrochloridum

 

C8H12ClNO3 Mr 205,64 CAS 329-56-6

Je to (R)-2-hydroxy-2-(3,4-dihydroxyfenyl)ethylamoniumchlorid1).Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C8H12ClNO3.

Vlastnosti

Bílý nebo hnědavě bílý krystalický prášek. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%. Působením vzduchu a světla se zbarvuje.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A, D a F.

Alternativní sestava zkoušek: A, B, C, E a F, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. Teplota tání (2.2.16). 177 °C až 179 °C.
 3. 50,0 mg se rozpustí v kyselině chlorovodíkové 0,01 mol/l RS a zředí se jí na 100,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí kyselinou chlorovodíkovou 0, 01 mol/l RS na 100,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) při 250 nm až 300 nm. Roztok vykazuje absorpční maximum při 279 nm. Specifická absorbance v maximu je 128 až 136.
 4. 2 g se rozpustí ve 20 ml roztoku disiřičitanu sodného R (5 g/l) a zalkalizují se přidáním amoniaku 17,5% R. Chladí se 1 h ve vodě s ledem a zfiltruje se. Sraženina se promyje třikrát se 2 ml vody R, 5 ml lihu 96% R a nakonec 5 ml etheru R a suší se 3 h ve vakuu. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). tablety takto izolované báze norepinefrinu odpovídá spektru tablety báze norepinefrinu stejným způsobem izolované z norepinefriniumhydrogentartaratu CRL.
 5. K 1 ml roztoku zkoušené látky (1 g/l) se přidá 1 ml roztoku diethoxytetrahydrofuranu R 1% (V/V) v kyselině octové ledové R a zahřívá se 2 min při 80 °C. Po ochlazení ve vodě s ledem se přidají 3 ml roztoku dimethylaminobenzaldehydu R (20 g/l) ve směsi objemových dílů kyseliny chlorovodíkové R a kyseliny octové ledové R (1 + 19), zamíchá se a 2 min se nechá stát; roztok se zbarví intenzívně růžově.
 6. 0,2 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 0,500 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 25,0 ml.

  Vzhled roztoku. 0,2 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 10 ml. Roztok se hodnotí ihned po přípravě. Roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než roztok připravený za použití směsi 0,2 ml základního barevného roztoku modrého, 0,4 ml základního barevného roztoku žlutého, 0,4 ml základního barevného roztoku červeného a 9 ml kyseliny chlorovodíkové (10 g/l HCl) (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 3,5 až 4,5; měří se roztok S.

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). -37° až -41 °, počítáno na bezvodou látku; měří se roztok S.

  Noradrenalon. 30,0 mg se rozpustí v kyselině chlorovodíkové 0,01 mol/l RS a zředí se jí na 25,0 ml. Absorbance (2.2.25) roztoku měřená při 310 nm není větší než 0,20 (0,12 %).

  Epinefrin. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu G pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 0,15 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10 ml.Roztok se připraví těsně před použitím.

  Porovnávací roztok (a). 12,5 mg epinefriniumhydrogentartaratu CRL se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10 ml. Roztok se připraví těsně před použitím.

  Porovnávací roztok (b).2 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí vodou R na 10 ml.Porovnávací roztok (c). 2 ml zkoušeného roztoku se smíchají se 2 ml porovnávacího roztoku (b).

  Na vrstvu se odděleně do proužků (20 mm x 2 mm) nanese 6 μl zkoušeného roztoku, 6 μl porovnávacího roztoku (a), 6 μl porovnávacího roztoku (b) a 12 μl porovnávacího roztoku (c). Usuší se na vzduchu a potom se proužky postříkají nasyceným roztokem hydrogenuhličitanu sodného R. Vrstva se usuší na vzduchu, proužky se dvakrát postříkají acetanhydridem R, přičemž se mezi postřiky usuší. Vrstva se zahřívá 90 min při 50 °C a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny mravenčí bezvodé R, acetonu R a dichlormethanu R (0,5 + 50 + 50) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a postříká se čerstvě připravenou směsí objemových dílů ethylendiaminu R, methanolu R a roztoku hexakyanoželezitanu draselného R (5 g/l) (2 + 8 + 2). Vrstva se suší 10 min při 60 °C a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm a 365 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku žádná skvrna umístěná těsně nad hlavní skvrnou není intenzívnější než odpovídající skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1,7 %). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) nad hlavní skvrnou je zřetelně oddělená skvrna, odpovídající nejintenzivnější skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,5 %; stanoví se s 1,000 g zkoušené látky.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 0,50 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,180 g se rozpustí v 50 ml acetanhydridu R, přidá se 10 ml kyseliny mravenčí bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace (2.2.20) bodu ekvivalence.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 20,56 mg C8H12ClNO3.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech nebo přednostně v zatavené ampulce ve vakuu nebo pod inertním plynem, chráněn před světlem.

  Venenum.


  1) (R)-2-hydroxy-2-(3,4-dihydroxyfenyl)ethylamonium-chlorid