Český lékopis 1997

Penbutololi sulfas

2000

Penbutololiumsulfat

 

C36H60N2O8S Mr 680,95 CAS 38363-32-5

Je to bis{[(2S)-3-(2-cyklopentylfenoxy)-2-hydroxypropyl]terc.butylamonium}sulfat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C36H66N2O8S.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpusfiý v methanolu, prakticky nerozpustný v cyklohexanu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A, C a D.

Alternativní sestava zkoušek: B, C a D, viz Obecné zásady (1.2).

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem penbutololiumsulfatu CRL.
 2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu Fzs4 pro TLC R. Zkoušený roztok. 40 mg se rozpustí v 1 ml methanolu R.

  Porovnávací roztok. 40 mg penbutololiumsulfatu CRL se rozpustí v 1 ml methanolu R.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 5 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové ledové R, vody R, 1-butanolu R a ethylacetatu R (10 + 20 + 3$ + 35) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 3. 50 mg se rozpustí ve směsi 5 ml vody R a 1 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l RS. Roztok vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).
 4. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 1,00 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 20,0 ml.

  Kysele nebo zásadně reagující látky. Ke 4 ml roztoku S se přidají 4 ml vody prosté oxidu uhličitého R. Přidá se 0,1 ml červeně methylové RS a 0,2 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS; roztok je žlutý. Přidá se 0,4 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS; roztok je červený.

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). -23° až-25°, počítáno na vysušenou látku; měří se roztok S.

  Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 40,0 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (40 + 60) a zředí se jí na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 4,0 mg zkoušené látky a 1,0 mg penbutololu nečistoty A CRL se rozpustí v 5,0 ml směsi objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (40 + 60).

  Porovnávací roztok (b). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (40 + 60) na 200,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 1,0 ml porovnávacího roztoku (b) se zředí směsí objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (40 + 60) na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 5,0 mg penbutololu nečistoty A CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (40 + 60) a zředí se jí na 50,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 10,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška druhého píku (penbutolol) byla nejméně 20 % celé stupnice zapisovače. Rozlišení mezi dvěma hlavními píky je nejméně 6,0.

  Nastříkne se po 10 µl všech dalších roztoků. Na chromatogramu zkoušeného roztoku: plocha žádného píku odpovídajícího nečistotě A není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) (0,5 %); plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku nečistoty A, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %) a součet ploch všech píků, kromě hlavního píku a píku nečistoty A, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c).

  Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce F na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 1 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,500 g se rozpustí ve 40 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace (2.2.20) bodu ekvivalence.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 68,10 mg C36H60N2O8S.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

  Separandum.

  Nečistoty

  1. (2S)-1-[2-(1-cyklopenten-1-yl)fenoxyJ-3-terc.butylamino-2-propanol.