Český lékopis 1997

Roxithromycinum

R99

Roxithromycin

C41H76N2O15 Mr 837,06 CAS 80214-83-1

Je to (3R, 4S, 5S, 6R, 7R, 9R, 11S, 12R, 13S, 14R)-4-[(2, 6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12, 13-trihydroxy-10-{ (E)-[(2-methoxyethoxy)methoxy]imino }-3,5, 7,9, 11, 13-hexamethyl-6-{ [3,4, 6-trideoxy-β-D-xylo -hexopyranosyl]oxy}]oxacyklo tetradekan-2-on. Počítáno na bezvodou látku prostou rozpouštědla, obsahuje 97,0 % až 101,0 % sloučeniny C41H76N2O15.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, v lihu 96% a v dichlormethanu. Je těžce rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové.

Vykazuje polymorfismus.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem roxithromycinu CRL. Pokud se získaná spektra liší, zaznamenají se nová spektra roztoků zkoušené látky a referenční látky (90 g/l) v dichlormethanu R.
 2. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu. Retenční čas a velikost hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku (b) přibližně odpovídají retenčnímu času a velikostí hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. 0,2 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 20 ml. Roztok je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Specifická optická otáčivost (2.2.7). -93° až -96°, počítáno na bezvodou látku prostou rozpouštědel; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,500 g v acetonu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 50,0 ml.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatogra%e (2.2.29) způsobem popsaným ve zkoušce Stanovení obsahu za použití:

Čas
(min)
Mobilní fáze A
% (V/V)
Mobilní fáze B
% (V/V)
Poznámky
  100 0 ustalování
0 - 38 100 0 izokraticky
38 - 39 100 90 0 10 lineární gradient
39 - 80 90 10 izokraticky

Před každou analýzou se kolona promývá do ustavení rovnováhy mobilní fází A nejméně 20 min. Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy: N-demethylroxithromycinu (roxithromycinu nečistoty F) 15 min až 17 min a roxithromycinu 20 min až 22 min. Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (c). Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi pikem N-demethylroxithromycinu a pikem roxithromycinu je nejméně 6,0 a faktor symetrie píku roxithromycinu je nejvýše 1,5. Je-li třeba, upraví se průtok mobilnf fáze.

Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku (a) a 20 µl porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %) a součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než šestinásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (3, 0 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než O, lnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Pro účel zkoušky na příbuzné látky se nepřihlíží k píkům, které eluují při použití mobilní fáze B s relativním retenčním časem 3 (vztaženo k píku roxithromycinu) a odpovídají toluenu.

Ethanol a toluen (2.4.24). Nejvýše 0,2 % ethanolu a 0,1 % toluenu; provede se zkouška na zbytková rozpouštědla.

Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a acetonu R (15 + 85) a zředí se stejnou směsí na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce B na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití porovnávacího roztoku olova (1 pg/ml) získaného zředěním základního roztoku olova (100 Fug Pb/ml) směsí objemových dílů vody R a acetonu R (15 + 85).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 3,0 %; stanoví se s 0,200 g zkoušené látky.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok (a). 40,0 mg se rozpustí v mobilní fázi A a zředí se jí na 10,0 ml. Zkoušený roztok (b). 5,0 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí mobilní fází A na 10,0 ml. Porovnávací roztok (a). 20,0 mg roxithromycinu CRL se rozpustí v mobilní fázi A a zředí se jí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (b).1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fází A na 100,0 ml. Porovnávací roztok (c). 5,0 mg roxithromycinu CRL a 5,0 mg N-demethylroxithromycinu CRL se rozpustí v mobilní fázi A a zředí se jí na 50,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy: N-demethylroxithromycinu 7 min až 10 min a roxithromycinu 10 min až 13 min. Nastřílrne se 20 µl porovnávacího roztoku (c). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) je rozlišení mezi pikem N-demethylroxithromycinu a pikem roxithromycinu nejméně 6,0 a faktor symetrie píku roxithromycinu je nejvýše 1,5.

Je-li třeba, upraví se průtok mobilní fáze. Nastříkne se odděleně zkoušený roztok (b) a porovnávací roztok (a).

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.
Separandum.

Nečistoty

 1. erythromycin A,
 2. 4-O-de(2, 6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-a-ribo-hexopyranosyl)erythromycin-10-(E)-{ O-[(2-methoxyethoxy)methyl]oxim},   
 3. erythromycin-10-(E)-oxim,
 4. erythromycin-10-(Z)-{[(2-methoxyethoxy)methyl]oxim},
 5. 3-O-demethylerythromycin-10-(E)-{O-[(2-methoxyethoxy)methyl]oxim} (roxithromycin C),   
 6. N-demethylerythromycin-10-(E)-{ [O-(2-methoxyethoxy)methyl]oxim},
 7. erythromycin-10-(E)-{O-[[(2-methoxyethoxy)methoxy]methyl]ozim},
 8. 13-deoxyerythromycin-10-(E)-{O-[(2-methoxyethoxy)methyl]oxim} (roxithromycin B),
 9. 2-O-[(2-methoxyethoxy)methyl]erythromycin-10-(E)-{ O-[(2-methoxyethoxy)methyl] oxim} .