Český lékopis 1997

Tocoferolum alfa RRR

2000

Tokoferol alfa RRR

Synonymum. RRR-α-Tocopherolum

 

C29H50O2 Mr 430,71  

Je to (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-6-chromanol. Obsahuje 96,0 % až 102,0 sloučeniny C29H50O2.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá nebo žlutohnědá viskózní olejovitá kapalina. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, v ethanolu, v dichlormethanu a v mastných olejích.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. B a D.

Alternativní sestava zkoušek: A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Zkouška Absorbance, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem tokoferolu alfa CRL.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu F254 pro TLC R. Zkoušený roztok. 10 mg se rozpustí ve 2 ml cyklohexanu R.

  Porovnávací roztok. 10 mg tokoferolu alfa CRL se rozpustí v 2 ml cyklohexanu R.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů etheru R a cyklohexanu R (20 + 80) po dráze 15 cm. Vrstva se suší v proudu vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku. Vrstva se postříká směsí objemových dílů kyseliny chlorovodíkové R, roztoku chloridu železitého R (2,5 g/l) v lihu 96% R a roztoku fenanthroliniumchloridu R (10 g/l) v lihu 96% R (10 + 40 + 40). Po 1 h až 2 h se hlavní skvrny zbarví oranžově.

 4. Tokoferol alfa RRR je pravotočivý (2.2. 7). Specifická optická otáčivost po oxidaci na chinonovou formuje nejméně +24°.

  1,0 g se rozpustí v 50 ml etheru R. K roztoku se přidá 20 ml roztoku hexakyanoželezitanu draselného R (100 g/l) v roztoku hydroxidu sodného R (8 g/l) a třepe se 3 min. Etherový roztok se promyje čtyřikrát 50 ml vody R. Promývací vodné vrstvy se odstraní, etherová vrstva se vysuší nad síranem sodným bezvodým R. Ether se odpaří na vodní lázni za sníženého tlaku nebo v atmosféře dusíku na zbytek několika mililitrů, potom se bez zahřátí odpařením zcela odstraní poslední stopy etheru. Zbytek se ihned rozpustí v 5,0 ml trimethylpentanu R a změří se optická otáčivost.

  Vypočítá se specifická optická otáčivost látky ve zkoušeném roztoku, přičemž c je počet gramů odpovídajících tokoferolu alfa v 1000 ml.

  Zkoušky na čistotu

  Absorbance (2.2.25). 0,100 g se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 100 ml (roztok a). 10,0 ml roztoku (a) se zředí ethanolem R na 100,0 ml (roztok b). Měří se absorbance roztoku (b) v maximu při 292 nm a absorbance roztoku (a) v minimu při 255 nm. Specifická absorbance v maximu je 72,0 až 76,0 a v minimu 5,5 až 8,0.

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 2, 0; stanoví se s 2,00 g zkoušené látky.

  Těžké kovy (2.4.8). 0,50 g vyhovuje limitní zkoušce D na těžké kovy (20 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 1 ml základního roztoku olova (10 μg Pb/ml).

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky. Použije se kyselina sírová R místo kyseliny sírové zředěné RS.

  Stanovení obsahu

  Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za použití dotriakontanu R jako vnitřního standardu. Roztok vnitřního standardu. 0,300 g dotriakontanu R se rozpustí v hexanu R a zředí se jím na 100,0 ml. Zkoušený roztok. 0,100 g se rozpustí v 10,0 ml roztoku vnitmího standardu, zředí se hexanem R na 50,0 ml a promíchá se.

  Porovnávací roztok. 0,100 g tokoferolu alfa CRL se rozpustí v 10,0 ml roztoku vnitřního standardu, zředí se hexanem R na 50,0 ml a promíchá se.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota nástřikového prostoru se udržuje na 300 °C a teplota detektoru na 330 °C. Dělicí poměr se nastaví mezi 1 : 10 až 1 : 20. Teplota kolony je 200 °C a zvyšuje se rychlostí 5 °C/min do 250 °C, při nichž se udržuje 10 min.

  Nastřikuje se přímo na kolonu nebo prostřednictvím skleněné vstřikovací trubice za použití automatického nástřikového zařízení nebo jiné reprodukovatelné nastřikovací metody. Plochy píků se měří elektronickým integrátorem. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku je rozlišení mezi píky dotriakontanu a tokoferolu alfa nejméně 9,0.

  Zkouška na rušicí látky. 0,100 g zkoušené látky se rozpustí v hexanu R a zředí se jím na 50,0 ml. Nastříkne se 1 µl tohoto roztoku a zaznamená se chromatogram. Jestliže je na něm zaznamenán pík se stejnou hodnotou tR jako dotriakontan, vypočítá se relativní plocha tohoto píku vzhledem k ploše píku tokoferolu alfa. Jestliže je relativní plocha píku větší než 0,5 %, použije se pro konečný výpočet korigovaná plocha píku S' D( kor)  vypočítaná podle vzorce:

  S'D(kor) = S'D - SI · S'T ,
  STI

  v němž značí:

  S'D - plochu píku vnitřního standardu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  SI - plochu rušicího píku (stejné hodnoty tR jako má vnitřní standard) na chromatogramu získaném při zkoušce na rušicí látky,
  S'T - plochu píku tokoferolacetatu alfa na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  STI - plochu píku tocoferolacetatu alfa na chromatogramu získaném při zkoušce na rušicí látky,

  Po vhodném nastavení systému se nastříkne 1 µl porovnávacího roztoku a zaznamená se chromatogram. Změří se plochy píků tokoferolu alfa (ST) a dotriakontanu (So) a vypočítá se odezvový faktor (1tF) jak je popsáno níže.

  Stanoví se odezvový faktor(RF) pro tokoferolacetat alfa na chromatogramu porovnávacího roztoku z ploch píku tokoferolacetatu alfa a píku dotriakontanu podle vzorce:

  RF = SD · mT ,
  ST · mD

  Stejným způsobem se nastříkne 1 µl zkoušeného roztoku. Změří se plochy píků tokoferolu alfa (S'T) a dotriakontanu (S'°).

  Obsah tokoferolu alfa RRR v procentech se vypočítá podle vzorce:

  100(S'T · mD · RF) ,
  S'D(kor) · m

  v němž značí:

  SD - plochu píku vnitřního standardu na chromatogramu porovnávacího roztoku,
  S'D(kor) - korigovanou plochu píku vnitřního standardu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  ST - plochu píku tokoferolu alfa CRL na chromatogramu porovnávacího roztoku,
  S'T - plochu píku tokoferolu alfa na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  mD - hmotnost vnitřního standardu v miligramech ve zkoušeném roztoku a v porovnávacím roztoku,
  mT - hmotnost tokoferolu alfa CRL v miligramech v porovnávacím roztoku,
  m - hmotnost zkoušené látky v miligramech ve zkoušeném roztoku.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech pod inertním plynem, chráněn před světlem.
  Separandum.