Český lékopis 1997

Trapidilum

2001

Trapidil

C10H15N5 Mr 205,26 CAS 15421-84-8

Je to N, N-diethyl-5-methyl-[1,2, 4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ylamin1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C10H15N5.

Vlastnosti

Vzhled. Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek.

Rozpustnost. Je snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v ethanolu a v dichlormethanu.

Taje při asi 102 °C.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24).

Porovnání s trapidilem CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 2,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,2 ml červeně methylové RS a 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS; roztok je červený. Přidá se 0,4 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS; roztok je žlutý.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 20,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 5,0 mg trapidilu nečistotyA CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).5,0 mg trapidilu nečistoty B CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). Smíchají se stejné objemové díly porovnávacího roztoku (a) a porovnávacího roztoku (b).

  Kolona:

  Mobilní fáze. 50 ml methanolu R, 75 ml acetonitrilu R a 800 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného R (1,7 g/l), jehož pH bylo upraveno kyselinou fosforečnou R na hodnotu 2,45 se zředí vodou R na 1000 ml.

  Průtoková rychlost. 1,0 ml/min.

  Detekce. Spektrofotometr při 205 nm.

  Nástřik. 10 µl.

  Doba záznamu. Trojnásobek retenčního času trapidilu.

  Test způsobilosti systému:

  Limity:

  Chloridy (2.4.4). Nejvýše 100 µg/g; 0,25 g se rozpustí v 10 ml vody R a zředí se jí na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy. Porovnávací roztok se připraví za použití 5 ml základního roztoku chloridů (5 µg Cl/ml).

  Amonium (2.4.1). Nejvýše 20 µg/g; 0,50 g vyhovuje limitní zkoušce A na amonium. Porovnávací roztok se připraví za použití 0,1 ml základního roztoku amonia (100 µg NH4/ml).

  Těžké kovy (2.4.8). Nejvýše 10 µg/g; 2,0 g se rozpustí ve 20 ml vody R. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy. Porovnávací roztok se připraví za použití 1 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší 3 h ve vakuu při 60 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,180 g se rozpustí v 50 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 20,53 mg C10H15N5.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem.

  Separandum.

  Nečistoty

  1. 5-methyl-[ 1,2, 4]triazolo(1,5-a]pyrimidin-7-ol,

  2. 1,2, 4-triazol-3-ylamin.

  1) N, N-diethyl-5-methyl-[1,2, 4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ylamin