Český lékopis 1997

Vitaminum A densatum oleosum

2001

Olejový roztok vitaminu A

Je to olejová forma syntetického etheru retinolu (Vitaminum A) jako takového, nebo jeho koncentrovaného roztoku ve vhodném rostlinném oleji. Může obsahovat vhodné stabilizátory jako antioxidanty.

Deklarovaný obsah vitaminu A je nejméně 500 000 m.j. v 1 gramu. Obsahuje 95,0 % až 110,0 % obsahu uvedeného v označení na obalu.

Vlastnosti

Žlutá nebo hnědožlutá olejovitá kapalina. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný nebo částečně rozpustný v ethanolu, mísitelný s organickými rozpouštědly. Ve velmi koncentrovaných roztocích se může objevit částečná krystalizace.

Zkouška totožnosti

Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu F254 pro TLC R.

Zkoušený roztok. Připraví se roztok obsahující asi 3,3 m.j. vitaminu A v mikrolitru v cyklohexanu R stabilizovaném butylhydroxytoluenem R (1 g/l).

Porovnávací roztok. Připraví se porovnávací roztok obsahující asi 0,01 mg esterů retinolu CRL v mikrolitru (tj. 3,3 m.j. každého etheru v mikrolitru) v cyklohexanu R stabilizovaném butylhydroxytoluenem R (1 g/l).

Na vrstvu se nanese po 3 µl každého roztoku a vyvíjí se ihned směsí objemových dílů etheru R a cyklohexanu R (20 + 80) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Zkoušku totožnosti lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku jsou jednotlivé skvrny odpovídajících esterů. Pořadí eluce od startu k čelu je: retinolacetat, retinolpropionat a retinolpalmitat. Složení zkoušeného roztoku je srovnatelné s odpovídající hlavní skvrnou nebo skvrnami, které byly získány s porovnávacím roztokem.

  Zkoušky na čistotu

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 2,0; stanoví se s 2,0 g zkoušené látky.

  Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 10,0.

  Stanovení obsahu

  Stanovení obsahu se provede, co možná nejrychleji, za ochrany před aktinickým světlem a vzduchem, bez přístupu oxidačních látek a katalyzátorú oxidace (např. měd; železo), kyselin a dlouhodobějšího zahřívání; používají se čerstvě připravené roztoky. Jestliže se objeví částečná krystalizace, materiál se homogenizuje při teplotě asi 65 °C ale bez dlouhodobějšího zahřívání.

  Provede se stanovení obsahu podle metody A. Ukáže-li se toto stanovení jako nevhodné, použ~e se metoda B.

  Metoda A. Provede se absorpční spektrofotometrie v ultrafialové oblasti (2.2.25). 25 mg až 100 mg se naváží s přesností 0,1 %, rozpustí v 5 ml pentanu R a zředí se 2-propanolem RI na předpokládanou koncentraci 10 m.j. až 15 m.j. v mililitru.

  Ověří se, že absorpční maximum připraveného roztoku je mezi 325 nm a 327 nm, a změří se absorbance při 300 nm, 326 nm, 350 nm a 370 nm. Při každé vlnové délce se provede odečtení několikrát a použijí se průměrné hodnoty. Pro každou vlnovou délku se vypočítá poměr Al/A326.

  Nepřevyšuje-li tento poměr hodnotu:

  vypočítá se obsah vitaminu A v mezinárodních jednotkách v gramu podle vztahu:

  A326 · V · 1900 ,
  100 · m

  v němž značí:

  A326 - absorbanci při 326 nm,
  m - hmotnost zkoušeného přípravku v gramech,
  V - celkový objem, na který byl zkoušený přípravek naředěn, aby bylo dosaženo koncentrace 10 m.j. až 15 m.j. v mililitru,
  1900 - faktor k převedení specifické absorbance esterů retinolu na mezinárodní jednotky v gramu.

  Jestliže jeden nebo více poměrů Al/A326 převyšuje dané hodnoty nebo jestliže vlnová délka absorpčního maxima není mezi 325 nm a 327 nm, použije se Metoda B.

  Metoda B. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok (a). Množství zkoušeného přípravku, odpovídající asi 120 000 m.j. vitaminu A navážené s přesností 0,1 %, se vpraví do 50ml odměrné baňky a ihned se rozpustí v 5 ml pentanu R, přidá se 20 mg až 30 mg butylhydroxytoluenu R a 20 ml tetrahutylamoniumhydroxidu 0,1 mol/l v 2-propanolu RS. Mírně se 5 min míchá (doporučuje se ultrazvuková lázeň). Zředí se 2-propannlem R na 50,0 ml a homogenizuje se opatrně, aby nevznikly vzduchové bubliny.

  Zkoušený roztok (b). 20 mg až 30 mg butylhydroxytoluenu R se vpraví do 50ml odměrné baňky, přidá se 5 ml 2-propanolu R, 5,0 ml zkoušeného roztoku (a) a zředí se 2-propannlem R na 50,0 ml. Homogenizuje se opatrně, aby nevznikly vzduchové bubliny.

  Porovnávací roztok (a). Asi 120 mg retinolacetatu CRL se naváží s přesností 0,1 %, vpraví se do 5Oml odměrné baňky a postupuje se způsobem předepsaným pro zkoušený roztok (a).

  Porovnávací roztok (b).20 mg až 30 mg butylhydroxytoluenu R se vpraví do 5Oml odměrné baňky, přidá se 5 ml 2-propanolu R, 5,0 ml porovnávacího roztoku (a) a zředí se 2-propannlem R na 50,0 ml. Homogenizuje se opatrně, aby nevznikly vzduchové bubliny.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Zkoušku lze hodnotit, jestliže:

  Nastříkne se vhodný objem porovnávacího roztoku (b) tak, aby získaná absorbance při 325 nm byla v rozmezí 0,5 až 1,0 a chromatogram se zaznamená tak, aby výška píku vitaminu A byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

  Celkem se provede šest takových nástřiků. Relativní směrodatná odchylka odezvy porovnávacího roztoku (b) je nejvýše 1 %.

  Nastříkne se stejný objem zkoušeného roztoku (b) a chromatogram se zaznamenává stejným způsobem. Obsah vitaminu A se vypočítá podle vztahu:

  A1 · C · m2 ,
  A2 · m1

  v němž značí:

  A1 - plochu píku all-(E)-retinolu na chromatogramu zkoušeného roztoku (b),
  A2 - plochu píku all-(E)-retinolu na chromatogramu porovnávacího roztoku (b),
  C - koncentraci retinolacetatu CRL v mezinárodních jednotkách v gramu, stanovenou metodou A; poměry absorbancí Al, /A326 ze musí vyhovovat,
  m1 - hmotnost zkoušeného přípravku ve zkoušeném roztoku (a) v miligramech,
  m2 - hmotnost retinolacetatu CRL v porovnávacím roztoku (a) v miligramech,

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných zcela naplněných obalech, chráněn před světlem. Po otevření obalu se jeho obsah použije co nejdříve a nespotřebovaná část obsahu by se měla chránit atmosférou inertního plynu.

  Separandum.

  Označování

  V označení na obalu se uvede: