Český lékopis 1997

Zidovudinum

Zidovudin

C10H13N5O4 Mr 267,24 CAS 30516-87-1

Je to 1-(3-azido-2,3-dideoxy-β-D-ribo-furanosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,0 % až 102,0 % sloučeniny C10H13N5O4.

Vlastnosti

Bílý nebo nahnědlý prášek. Je mírně rozpustný ve vodě a dobře rozpustný v ethanolu. Taje při asi 124 °C.
Vykazuje polymorfismus.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem zidovudinu CRL. Pokud se spektra získaná v pevném stavu liší, rozpustí se odděleně zkoušená látka i referenční látka v minimálním množství vody R, odpaří se do sucha v exsikátoru pod vakuem nad oxidem fosforečným R a se zbytky se zaznamenají nová spektra.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 0,5 g se rozpustí, je-li třeba zahřátím, v 50 ml vody R. Roztok není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok HŽS (2.2.2, Metoda II).

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +60,5° až +63,0°, počítáno na vysušenou látku; měří se při 25 °C roztok připravený rozpuštěním 0,50 g v ethanolu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 50,0 ml.

  Příbuzné látky.

  1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu s fluorescenčním indikátorem pro detekci při 254 nm.

   Zkoušený roztok. 0,20 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

   Porovnávací roztok (a). 20 mg thyminu R, 20 mg zidovudinu nečistoty A CPcL a 20 mg trifenylmethanolu R se rozpustí v methanolu R, přidá se 1,0 ml zkoušeného roztoku a zředí se methanolem R na 100 ml.

   Porovnávací roztok (b).5,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí methanolem R na 10 ml.

   Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R (10 + 90) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku žádná skvrna odpovídající zidovudinu nečistotě A není intenzivnější než odpovídající skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %) a žáďná skvrna, kromě hlavní skvrny, skvrny odpovídající zidovudinu nečistotě A a thyminu (který je stanoven za použití kapalinové chromatografie), není intenzivnější než skvrna odpovídající zidovudinu na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %). Vrstva se postříká roztokem vanilinu R (10 g/l) v kyselině sírové R. Na chromatogramu zkoušeného roztoku žádná skvrna odpovídající trifenylmethanolu není intenzivnější než odpovídající skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) jsou patrny čtyři zřetelně od sebe oddělené skvrny odpovídající thyminu, zidovudinu nečistotě A, zidovudinu a trifenylmethanolu v pořadí dle stoupající hodnoty RF.

  2. Provede se kapalinová chromatografie, jak je popsáno ve zkoušce Stanovení obsahu. Nastříkne se odděleně po 10 µl zkoušeného roztoku (a), porovnávacího roztoku (b), porovnávacího roztoku (d) a porovnávacího roztoku (e). Chromatogramy se zaznamenávají po dobu odpovídající 1,5násobku retenčního času hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou jednotlivé látky eluovány v následujícím pořadí: thymin, zidovudin a zidovudin nečistota B. Na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) plocha žádného píku odpovídající thyminu není větší než plocha odpovídajícího píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (2 %); plocha žádného píku odpovídajícího zidovudinu nečistotě B není větší než plocha odpovídajícího píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) (1 %); plocha žádného dalšího píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (e) (0,5 %). Na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než ónásobek plochy píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (e) (3,0 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 10 % plochy píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (e).

  Těžké kovy (2.4.8). 1,00 g vyhovuje limitní zkoušce D na těžké kovy (20 µg/g). Připraví se porovnávací roztok za použití 2 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,25 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok (a). 50,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml.

  Zkoušený roztok (b). 10,0 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10,0 mg zidovudinu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 10,0 mg thyminu R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 50,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 5 mg zidovudinu nečistoty B CPcL se rozpustí v 25,0 ml porovnávacího roztoku (a) a zředí se mobilní fází na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 5,0 ml porovnávacího roztoku (c) se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (e). 0,25 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Při průtoku mobilní fáze 1,2 ml/min se kolona promývá do ustavení rovnováhy po dobu asi 45 min. Nastříkrne se 10 µl porovnávacího roztoku (c). Nastaví se citlivost detektoru tak, aby výšky hlavních píků na chromatogramu byly nejméně 70 % celé stupnice zapisovače. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi pikem zidovudinu a zidovudinu nečistoty B je nejméně 1,0. Nastříkne se odděleně 10 µl zkoušeného roztoku (b) a 10 µl porovnávacího roztoku (a). Nastaví se citlivost detektoru tak, aby výšky hlavních píků na chromatogramech byly nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

  Obsah C10H13N5O4 se vypočítá z ploch píků a z deklarovaného obsahu zidovudinu CRL.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. 1-[(2R,5S)-5-hydroxymethyl-2,5-dihydro-2-furyl]-5-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion,
  2. 1-(3-chlor-2,3-dideoxy-β-D-ribo-furanosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion,
  3. thymin,
  4. trifenylmethanol.