Český lékopis 1997

Solutiones ad peritonealem dialysim

2000

Roztoky pro peritoneální dialýzu

Jsou to roztoky určené k intraperitoneálnímu podání. Obsahují elektrolyty v přibližně stejné iontové koncentraci jako plazma a proměnlivá množství glukosy nebo jiných vhodných osmotických látek.

Roztoky pro peritoneální dialýzu jsou dodávány:

Obaly a uzávěry vyhovují požadavkům pro obaly určené pro přípravky k parenterálnímu použití (3.2.1) a (3.2.2). Používají se roztoky různého složení. Koncentrace jednotlivých složek v litru roztoku jsou obvykle v následujících rozmezích:

Tab. 1

  Vyjádřeno v mmol Vyjádřeno v mEkv
sodík 125 - 150 125 - 150
draslík 0 - 4,5 0 - 4,5
vápník 0 - 2,5 0 - 5,0
hořčík 0,25 - 1,5 0,50 - 3,0
octan a/nebo mléčnan a/nebo hydrogenuhličitan 30 - 60 30 - 60
chloridy 90 - 120 90 - 120
Glukosa 25 - 250  

Je-li přítomen hydrogenuhličitan, roztok hydrogenuhličitanu sodného je obsažen v obalu nebo v oddělené části a je těsně před použitím přidán k roztoku elektrolytu.

Pokud není uvedeno a schváleno jinak, antioxidační přísady, jako disiřičitany, se nepřidávají.

Zkoušky totožnosti

Podle složení se provádějí následující zkoušky (2.3.1):

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. Zkoušený přípravek je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž4 (2.2.2, Metoda I).

  Hodnota pH (2.2.3). 5,0 až 6,5; měří se zkoušený pripravek. Obsahuje-li hydrogenuhličitan, hodnota pH je 6,5 až 8,0.

  Hydroxymethylfurfural. K objemovému množství zkoušeného pripravku odpovídajícímu 25 mg glukosy se přidá 5,0 ml roztoku p-toluidinu R (100 gn) v 2 propanolu R obsahujícím kyselinu octovou ledovou R 10 % (Y/V) a 1,0 ml roztoku kyseliny barbiturové R (5 g/l). Směs se nechá 2 min až 3 min stát a změn se absorbance roztoku (2.2.25) při 550 nrn. Absorbance není větší než absorbance porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití roztoku obsahujícího 10 pg hydroxymethylfurfuralu R ve stejném objemu jako zkoušený roztok. Obsahuje-li přípravek hydrogenuhličitan, jako porovnávací roztok se použije roztok obsahující 20 µg hydroxymethylfurfuralu R.

  Hliník (2.4.17). Ke 400 ml zkoušeného přípravku, jehož pH bylo upraveno na hodnotu 6,0 se přidá 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH6,0; roztok vyhovuje limitní zkoušce na hliník (15 pgll). Porovnávací roztok se připraví za použití 3 ml základního roztoku hliníku (2 kg AUmI), 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 6,0 a 9 ml vody R. Připraví se kontrolní roztok, kterým je směs 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 6,0 a 10 ml vody R.

  Kontaminace částicemi. S 50 ml zkoušeného přípravku se provede zkouška na částice pod hranicí viditelnosti (2.9.19).

  Tab. 2

  částice větší než 10 µm 25 µm
  nejvyšší počet částic v mililitru 25 3

  Využitelný objem (2.9.17). Vyhovuje zkoušce předepsané pro parenterální infuzní přípravky.

  Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Bakteriální endotoxiny (2.6.14). Nejvýše 0,25 m.j. endotoxiny v mililitru.

  Pyrogenní látky (2.6.8). Zkoušené přípravky, u kterých nelze provést validovanou zkoušku na bakteriální endotoxiny, vyhovují zkoušce na pyrogenní látky. Vstřikuje se 10 rnl roztoku na kilogram hmotnosti králíka.

  Stanovení obsahu

  Sodík. 97,5 % až 102,5 % deklarovaného množství. Stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda II).

  Zkoušený roztok. Je-li třeba, zředí se zkoušený přípravek vodou R tak, aby jeho koncentrace byla vhodná pro stanovení na použitém pristroji.

  Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku sodíku (200 µg Na/ml).

  Měri se absorbance při 589,0 nm za použití sodíkové lampy s dutou katodou jako zdroje záření a vzduch-acetylenového nebo vzduch-propanového plamene.

  Draslík. 95,0 % až 105,0 % deklarovaného množství. Stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

  Zkoušený roztok. Je-li třeba, zředí se zkoušený přípravek vodou R tak, aby koncentrace byla vhodná pro stanovení na použitém přístroji. Ke 100 ml roztoku se přidá 10 ml roztoku chloridu sodného R (22 g/l).

  Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku draslíku (100 kg K/ml). Ke 100 ml každého porovnávacího roztoku se přidá 10 ml roztoku chloridu sodného R (22 g/l).

  Měří se absorbance při 766,5 nm za použití draslíkové lampy s dutou katodou jako zdroje záření a vzduch-acetylenového nebo vzduch-propanového plamene.

  Vápník. 95,0 % až 105,0 % deklarovaného množství. Stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda 1).

  Zkoušený roztok. Je-li třeba, zředí se zkoušený pripravek vodou R na koncentraci, která je vhodná pro stanovení na použitém přístroji.

  Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku vápníku (400 pg Ca/ml).

  Měří se absorbance při 422,7 nm za použití vápníkové lampy s dutou katodou jako zdroje záření a vzduch-acetylenového nebo vzduch-propanového plamene.

  Hořčík. 95,0 % až 105,0 % deklarovaného množství. Stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

  Zkoušený roztok. Je-li třeba, zředí se zkoušený přípravek vodou R na koncentraci, která je vhodná pro stanovení na použitém přístroji.

  Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku hořčíku (100 μg Mg/ml).

  Měří se absorbance při 285,2 nm za použití hořčíkové lampy s dutou katodou jako zdroje záření a vzduchacetylenového nebo vzduch-propanového plamene.

  Celkové chloridy. 95,0 % až 105,0 % deklarovaného množství. Přesně odměřený objem zkoušeného přípravku odpovídající asi 60 mg chloridů se zředí vodou R na 50 ml. Přidá se 5,0 ml kyseliny dusičné zředěné RS, 25,0 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS a 2 ml dibutylftalatu R. Po protřepání se přidají 2 ml siranu amonno-železitého RS2 jako indikátoru a titruje se thiokyanatanem amonným 0,1 mol/l VS do červenožlutého zbarvení.

  1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS odpovídá 3,545 mg Cl.

  Octany. 95,0 % až 105,0 % deklarovaného množství. K množství zkoušeného přípravku odpovídajícímu 0,7 mmol octanu se přidá 10,0 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Odečte se spotřeba mezi dvěma inflexními body.

  1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 0,1 mmol octanu.

  Mléčnany. 95,0 % až 105,0 % deklarovaného množství. K množství zkoušeného přípravku odpovídajícímu 0,7 mmol mléčnanu se přidá 10,0 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS a 50 ml acetonitrilu R a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Odečte se spotřeba mezi dvěma inflexními body.

  1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 0,1 mol/l mléčnanu.

  Hydrogenuhličitan sodný. 95,0 % až 105,0 % deklarovaného množství. Objemové množství zkoušeného přípravku odpovídající asi 0,1 g hydrogenuhličitanu sodného se titruje kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS odpovídá 8,40 mg NaHC03.

  Mléčnany a hydrogenuhličitany. 95,0 % až 105,0 % deklarovaného množství mléčnanů a/nebo hydrogenuhličitanů. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. Použije se zkoušený přípravek.

  Porovnávací roztok. Ve 100 ml vody pro chromatografii R se rozpustí taková přesně odvážená množství mléčnanů a hydrogenuhličitanů, aby se získaly roztoky o koncentraci odpovídající asi 90 %, 100 % a 110 % koncentrace deklarované.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 85 °C.

  Dvakrát se nastříkne po 20 µl zkoušeného roztoku a po 20 µl každého porovnávacího roztoku. Je-li chromatogram zaznamenáván za předepsaných podmínek, jsou píky eluované v následujícím pořadí: mléčnany a pak hydrogenuhličitany.

  Koncentrace mléčnanů a hydrogenuhličitanů ve zkoušeném roztoku se stanoví extrapolací plochy píku mléčnanů a výšky píku hydrogenuhličitanů z lineární regresní křivky získané z porovnávacích roztoků.

  Redukující cukry (vyjádřeno jako glukosy bezvodá). 95,0 % až 105,0 % deklarovaného množství glukosy. Do 250ml kuželové baňky se zabroušenou zátkou se převede objemové množství zkoušeného přípravku odpovídající 25 mg glukosy a přidá se 25,0 ml citronanu mědnatého RS a několik zrnek pemzy. Zahřívá se 2 min pod zpětným chadičem k varu a potom se přesně 10 min vaří. Po ochlazení se přidají 3 g jodidu draselného R rozpuštěného ve 3 ml vody R a opatrně po malých dávkách se přidává 25,0 ml roztoku kyseliny sírové R (25%). Titruje se thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS za použití škrobu RS jako indikátoru přidaného před koncem titrace. Provede se slepá zkouška s 25,0 ml vody R.

  Obsah redukujících cukrů se vyjádří jako glukosy bezvodá (C6H, Z06) za použití tabulky 3.

  Tab. 3

  Spotřeba thiosiranu sodného 0,1 mol/l VS (ml) Glukosa bezvodá (mg)
  8 19,8
  9 22,4
  10 25,0
  11 27,6
  12 30,3
  13 33,0
  14 35,7
  15 38,5
  16 41,3

  Uchovávání

  Při teplotě ne nižší než 4 °C.

  Označování

  V označení na obalu se uvede: