Český lékopis 1997

Aspartamum

 Aspartam

 

C17H18N2O5  Mr 294,31 CAS 22839-47-0

Je to kyselina (S)-3-amino-N-[(S)-1-(methoxykarbonyl)-2-fenylethyl]sukcinamová. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 102,0 % sloučeniny C14H18N2O5.

Vlastnosti

Bílý krystalický slabě hygroskopický prášek. Je mírně až těžce rozpustný ve vodě a v lihu 96%, prakticky nerozpustný v hexanu a dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. B.

Alternativní sestava zkoušek. A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. 0,1 g se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 100 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) při 230 nm až 300 nm; roztok vykazuje absorpční maxima při 247 nm, 252 nm, 258 nm a při 264 nm.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety aspartamu CRL.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

  Zkoušený roztok. 15 mg se rozpustí ve 2,5 ml vody R a zředí se kyselinou octovou R na 10 ml. Porovnávací roztok. 15 mg aspartamu CRL se rozpustí ve 2,5 ml vody R a zředí se kyselenou octovou R na 10 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 20 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů vody R, kyseliny mravenčí bezvodé R, methanolu R a dichlormethanu R (2 + 4 + 30 + 64) po dráze 15 cm. Potom se vrstva vysuší na vzduchu, postříká se ninhydrinem RS a zahřívá se 15 min při 100 °C až 105 °C. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou, barvou a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 4. 20 mg se rozpustí v 5 ml methanolu R, přidá se 1 ml hydroxylaminu alkalického FcS1 a 15 min se zahřívá na voďní lázni. Po ochlazení se upraví pH kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS pH na hodnotu 2 a přidá se 0,1 ml chloridu železitého RSl; vznikne hnědočervené zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 0,8 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok ZŽ6 (2.2.2, Metoda II).

Měrná vodivost (2.2.38). Nejvýše 30, uS.cm-'. 0,80 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100,0 ml. Měří se vodivost tohoto roztoku (C, ) a vody R použité jako rozpouštědlo (Cz). Odečtené hodnoty musí být stálé v rozmezí 1 % po dobu 30 s.

Měrná vodivost se vypočítá podle vztahu:

C, - 0,992 . CZ.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +14,5° až +16,5°, počítáno na vysušenou látku a měřeno do 30 min po přípravě roztoku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 2,00 g v roztoku kyseliny mravenčí bezvodé R (690 g/l) a zředěním stejným rozpouštědlem na 50,0 ml.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 0,60 g se rozpustí ve směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R a vody R (1,5 + 98,5) a zředí se stejnou směsí na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 9,0 mg aspartam nečistoty A CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R a vody R (1,5 + 98,5) a zředí se stejnou směsí na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (b). 30,0 mg fenylalaninu R se rozpustí ve směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R a vody R (15 + 85) a zřeďí se stejnou směsí na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 5,0 ml zkoušeného roztoku se zředí vodou R na 10,0 ml. 3,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (d). 30,0 mg L-aspartyl-L fenylalaninu R se rozpustí ve směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R a vody R (15 + 85) a zředí se stejnou směsí na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se smíchá s 1,0 ml porovnávacího roztoku (b).

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (c). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu nebyla menší než 50 % celé stupnice zapisovače. Pak se nastříkne 20 µl porovnávacího roztoku (d). Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky fenylalaninu a L-aspartyl-L-fenylalaninu není menší než 3,5. Nastříkne se odděleně po 20 µl každého roztoku a chromatogramy se zaznamenávají po dobu odpovídající dvojnásobku retenčního času aspartamu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha žádného píku odpovídajícího aspartam nečistotě A větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (1,5 %); plocha žáďného píku odpovídajícího fenylalaninu není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); součet ploch všech ostatních píků, kromě hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (1,5 %). Nepřihlíží se k píku rozpouštědla.

Těžké kovy (2.4. 8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce C na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 1 ml základního roztoku olova (1 D g Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 4,5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,250 g se rozpustí v 1,5 ml kyseliny mravenčí bezvodé R a v 60 ml kyseliny octové ledové R a ihned se titruje kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 29,43 mg C14H18N2O5.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.

Nečistoty

 1. kyselina 2-(5-benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)octová (diketopiperazin),
 2. L-aspartyl-L-fenylalanin,
 3. fenylalanin.