Český lékopis 1997

Cilastatinum natricum

2000

Sodná sůl cilastatinu

 

C16H25N2NaO5S Mr 380,43 CAS 81129-83-1

Je to natrium-(Z)-7-{[(R)-2-amino-2-karboxyethyl]thio}-2-{[[(1S)-2,2-dimethylcyklopropyl] karbonyl]amino]hept-2-enoat. Počítáno na bezvodou a rozpouštědel prostou látku, obsahuje 98,0 % až 101,5 % sloučeniny C16H25N2NaO5S.

Vlastnosti

Bílý nebo světle žlutý amorfní prášek, hygroskopický. Je velmi snadno rozpustná ve vodě a v methanolu, dobře rozpustná v dimethylsulfoxidu, těžce rozpustná v ethanolu, prakticky nerozpustná v acetonu a v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem sodné soli cilastatinu CRL.
  3. C. Vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 1,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (1.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok L6 (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 6,5 až 7, 5; měří se roztok S.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +41,5° až +44,5°, počítáno na bezvodou a rozpouštědel pro-stou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,250 g ve směsi objemových dílů kyseliny chlorovodíkové R a rnethanolu R (1 + 120) a zředěním stejnou směsí na 25,0 ml.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 32,0 mg se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 2,0 ml zkoušeného roztoku se zředí vodou R na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se dále zředí vodou R na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (b). 5,0 ml zkoušeného roztoku se zředí vodou R na 100,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se dále zředí vodou R na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 16 mg se rozpustí v peroxidu vodíku zředěném RS, zředí se jím na 10,0 ml a nechá se stát 30 min. 1 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100 ml.

Porovnávací roztok (d). 32 mg mesityloxidu R se rozpustí ve 100 ml vody R. 1 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 50 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 50 °C.

Kolona se ustálí promýváním směsí 15 % (V/V) mobilní fáze A a 85 % (V/V) mobilní fáze B. Nastříkne se odděleně každý roztok. Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) byla nejméně 15 % celé stupnice zapisovače.

Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) jsou tři hlavní píky, přičemž první dva píky (cilastatin nečistota A) nemusí být úplně rozděleny a kapacitní faktor třetího píku (cilastatin) je nejméně deset; na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je pro hlavní pík poměr signálu k šumu nejméně 5,0.

Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha žádného píku, kromě hlaviúho píku, větší než plocha hlavmho píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); součet ploch všech píků, kromě hlavmho píku, není větší než dvojnásobek plochy hlavmho píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %). Nepřihlíží se k píkum rozpouštědla, k pí'kům, jejichž plocha je menší než plocha hlavmho píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) a k jakémukoliv píku odpovídajícímu hlavnímu píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (d).

Mesityloxid, aceton a methanol. Nejvýše 1,0 % acetonu, 0,5 % methanolu a 0, 4 % mesityloxidu. Stanoví se plynovou chromatografí (2.2.28) za použití propanolu R jako vnitřního standardu.

Roztok vnitřního standardu. 0,5 ml propanolu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000 ml.

Zkoušený roztok. 0,200 g se rozpustí ve vodě R, přidají se 2,0 ml roztoku vnitřního standardu a zředí se vodou R na 10,0 ml.

Porovnávací roztok. 2,0 ml acetonu R, 0,5 ml methanolu R a 0,5 ml mesityloxidu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000 ml. Ke 2,0 ml tohoto roztoku se přidají 2,0 ml roztoku vnitřního standardu a zředí se vodou R na 10, 0 ml. 1 ml tohoto roztoku obsahuje 316 μg acetonu, 79 μg methanolu a 86 μg mesityloxidu.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

a následujícího teplotního programu:

  Čas
(min)
Teplota
(°C)
Rychlost
(°C/min)
Poznámky
  0 - 2,5 50   izotermicky
kolona 2,5 - 5 50 → 70 8 lineární gradient
5 - 5,5 70   izotermicky
nástřikový prostor   160  
detektor 220

Nastříkne se 1 pl porovnávacího roztoku a potom 1 pl zkoušeného roztoku. Vypočítá se obsah acetonu, methanolu a mesityloxidu v procentech za použití následujícího vzorce:

C · Ru ,
W Rs

v němž značí:

C - koncentraci daného rozpouštědla v porovnávacím roztoku vyjádřenou v pg/ml,
W - množství sodné soli cilastatinu ve zkoušeném roztoku vyjádřené v mg,
Ru a Rs - poměry ploch píků rozpouštědla a propanolu stanovené pro zkoušený roztok a pro porovnávací roztok.

Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce C na těžké kovy (20 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 2,0 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 2, 0 %;stanoví se s 0,50 g zkoušené látky.

Sterilita (2.6.1). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Bakteriální endotoxiny (2.6.14). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného postupu odstraňujícího bakteriální endotoxiny, vyhovuje zkoušce na bakteriální endotoxiny, obsahuje-li nejvýše 0,17 m.j. endotoxiny v miligramu.

Stanovení obsahu

0,300 g se rozpustí ve 30 ml methanolu R a přidá se 5 ml vody R. Dále se přidá kyselina chlorovodíková 0,1 mol/l VS tak, aby pH roztoku mělo hodnotu asi 3,0. Provede se potenciometrická titrace (2.2.20) za použití hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS. Pozorují se tři potenciálové skoky. Titruje se do třetího bodu ekvivalence.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 19,02 mg C16H25N2NaO5S.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech při teplotě nepřevyšující 8 °C. Pokud je látka sterilní, uchovává se ve sterilních vzduchotěsných zabezpečených obalech.

Separandum.

Označování

V označení na obalu se uvede:

Nečistoty

  1. kyselina (Z)-7-{(RS}-[(R)-2-amino-2-karboxyethyl]sulfinyl-2-{[[(1S)-2,2-dimethylcyklopropyl]karbonyl]amino}hept-2-enová,
  2. kyselina (Z)-7-{[(R)-2-[[(1RS)-1-methyl-3-oxobutyl]amino-2-karboxyethyl]thio}-2-{[[(15)-2,2-dimethylcyklopropyl]karbonyl]amino}hept-2-enová,
  3. kyselina (Z)-7-{[(R)-2-[(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)amino]-2-karboxyethyl]thio}-2-{[[(1S)-2,2- dimethylcyklopropyl]karbonyl]amino}hept-2-enová,
  4. 4-methyl-3-penten-2-on (mesityloxid).