Český lékopis 1997

Colecalciferolum densatum oleosum

2001

Olejový roztok cholekalciferolu

Synonymum. Cholecalciferolum densatum oleosum

Je to roztok cholekalciferolu (Colecalciferolum) ve vhodném rostlinném oleji, schválený oprávněnou autoritou. Deklarovaný obsah cholekalciferolu je nejméně 500 000 m.j. v 1 gramu. Roztok obsahuje 90,0 % až 110,0 obsahu uvedeného v označení na obalu. Může obsahovat vhodné stabilizátory, např. antioxidanty.

Vlastnosti

Čirá žlutá tekutina. Je prakticky nerozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu, mísitelný s rozpouštědly tuků. V závislosti na teplotě se může částečně vyskytnout pevná hmota.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a C.

Alternativní sestava zkoušek: A a B, viz Obecné zásady (1.2).

 1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky svrstvou silikagelu G pro TLC R. Roztoky dále uvedené se připraví bezprostředně před použitím.

  Zkoušený roztok. Množství odpovídající 400 000 m.j. se rozpustí v dichlorethanu R, obsahujícím squalan R (10 g/l) a butylhydroxytoluen R (0,1 g/l), a zředí se stejným rozpouštědlem na 4 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10 mg cholekalciferolu CRL se rozpustí v dichlorethanu R, obsahujícím squalan R (10 g/l) a butylhydroxytoluen R (0,1 g/l), a zředí se stejným rozpouštědlem na 4 ml.

  Porovnávací roztok (b).10 mg ergokalciferolu CRL se rozpustí v dichlorethanu R, obsahujícím squalan R (10 g/l) a butylhydroxytoluen R (0,1 g/l), a zředí se stejným rozpouštědlem na 4 ml.

  Na vrstvu se odděleně nanese po 20 µl každého roztoku a vyvíjí se ihned za ochrany před světlem po dráze 15 cm směsí stejných objemových dílů cyklohexanu R a etheru prostého peroxidů R. Směs obsahuje butylhydroxytoluen R (0,1 g/l).Po vysušení na vzduchu se vrstva postříká kyselinou sírovou R. Porovná se hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku s hlavními skvrnami na chromatogramech porovnávacích roztoků (a) a (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku je okamžitě patrná jasně žlutá hlavní skvrna rychle měnící zbarvení na oranžovohnědé a postupně na zelenošedé, stálé asi 10 min. Tato skvrna se polohou, zbarvením a velikostí shoduje se skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) je ihned patrná ve stejné poloze hlavní skvrna, jejíž oranžové zbarvení se postupně mění na červenohnědé, stálé asi 10 min.

 2. Připraví se roztok v cyklohexanu R, obsahující množství odpovídající asi 400 m.j. na militr a měří se absorbance (2.2.25). při 250 mm až 300 nm; roztok vykazuje absorpční maximum při 267 nm.
 3. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu. Hlavní pík na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá retenčním časem hlavnímu píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Zkoušky na čistotu

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 2, 0; stanoví se s 5,0 g rozpuštěnými v 25 ml předepsané směsi rozpouštědel.
  Číslo peroxidové (2.2.5). Nejvýše 20.

  Stanovení obsahu

  Zkouška se provede co nejrychleji a za ochrany před aktinickým světlem a vzduchem.
  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29)..

  Zkoušený roztok. Množství zkoušeného přípravku, odvážené s přesností 0,1 %, odpovídající asi 400 000 m.j. se rozpustí v 10,0 ml toluenu R a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10,0 mg cholekalciferolu CRL se bez zahřívání rozpustí v 10,0 ml toluenu R a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).1,0 ml cholekalciferolu pro test způsobilosti CRL se zředí mobilní fází na 5,0 ml. Roztok se zahřívá ve vodní lázni při 90 °C pod zpětným chladičem po dobu 45 min a ochladí se.

  Porovnávací roztok (c). 0,10 g cholekalciferolu CRL se bez zahřívání rozpustí v toluenu R a zředí se jím na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 5,0 ml porovnávacího roztoku (c) se zředí mobilní fází na 50,0 ml. Roztok se udržuje ve vodě s ledem.

  Porovnávací roztok (e). 5,0 ml porovnávacího roztoku (c) se převede do odměrné baňky, přidá se asi 10 mg butylhydroxytoluenu R a odstraní se vzduch z baňky dusíkem R. Zahřívá se ve vodní lázni při 90 °C pod zpětným chladičem pod dusíkem R a za ochrany před světlem po dobu 45 min. Po ochlazení se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se pomocí automatického dávkovače nebo pomocí injektorové smyčky vhodný objem porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Nástřik se opakuje šestkrát. Pokud jsou chromatogramy zaznamenány za předepsaných podmínek, jsou přibližné relativní retenční časy, vzhledem k cholekalciferolu, následující: 0,4 pro precholekalciferol a 0,5 pro trans-cholekalciferol. Relativní směrodatná odchylka odezvy pro cholekalciferol není větší než 1 % a rozlišení mezi píky pre-cholekalciferolu a trans-cholekalciferolu není menší než 1,0. Je-li třeba, upraví se složení a průtoková rychlost mobilní fáze tak, aby bylo dosaženo uvedeného rozlišení.

  Nastříkne se vhodný objem porovnávacího roztoku (d) a (e) a zaznamenají se chromatogramy. Vypočítá se přepočítací faktor (f) podle vzorce:

  f = K - L ,
  M

  v němž značí:

  K - plochu (nebo výšku) píku cholekalciferolu na chromatogramu porovnávacího roztoku (d),
  L - plochu (nebo výšku) píku cholekalciferolu na chromatogramu porovnávacího roztoku (e),
  M - plochu (nebo výšku) píku pre-cholekalciferolu na chromatogramu porovnávacího roztoku (e).

  Hodnota f stanovená dvakrát v různé dny může být použita během celého postupu.

  Nastříkne se vhodný objem porovnávacího roztoku (a). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Nastříkne se stejný objem zkoušeného roztoku a zaznamená se chromatogram stejným způsobem.

  Obsah cholekalciferolu v mezinárodních jednotkách na gram se vypočítá podle vzorce:

  m' · V · SD + (f · Sp) · 40 000 · 1000,
  V' m S'D

  v němž značí:

  m - hmotnost zkoušeného přípravku ve zkoušeném roztoku v miligramech,
  m' - hmotnost cholekalciferolu CRL v porovnávacím roztoku (a) v miligramech,
  V - objem zkoušeného roztoku (25 ml),
  V' - objem porovnávacího roztoku (a) (100 ml),
  SD - plochu (nebo výšku) píku cholekalciferolu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  S'D - plochu (nebo výšku) píku cholekalciferolu na chromatogramu porovnávacího roztoku (a),
  SP - plochu (nebo výšku) píku pre-cholekalciferolu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  f - přepočítací faktor.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných dobře naplněných obalech, chráněn před světlem. Obsah otevřených obalú se použije co nejdříve; nespotřebovaná část se uchovává v atmosféře dusíku.

  Venenum.

  Označování

  V označení na obalu se uvede:

  Nečistoty

  1. (5E, 7E)-9,10-sekocholesta-5,7, 10(19)-trien-3β-ol (trans-cholekalciferol, trans-vitamin D3),
  2. cholesta-5,7-dien-3β-ol (7-dehydrocholesterol, provitamin D3),
  3. (9β, 10α)-cholesta-5,7-dien-3β-ol (lumisterol3),
  4. (6E-9,10-sekocholesta-5(10), 6,8(14)-trien-3β-ol(iso-tachysterol3),
  5. (6E-9,10-sekocholesta-5(10), 6,8-trien-3β-ol (tachysterol3).