Český lékopis 1997

Enoxolonum

2001

Enoxolon

C30H46O4 Mr 470,69 CAS 471-53-4

Je to kyselina 3β-hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-ová.Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny C30H46O4.

Vlastnosti

Vzhled. Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek.

Rozpustnost. Prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v ethanolu, mírně rozpustný v dichlormethanu. Vykazuje polymorfismus.

Zkoušky totožnosti

Základní zkouška: A.

Alternativní sestava zkoušek: B a C viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24).

  Porovnání. S enoxolonem CRL. Pokud se spektra získaná v pevném stavu liší, rozpustí se odděleně 0,2 g zkoušené látky a 0,2 g referenční látky v 6 ml ethanolu R. Vaří se 1 h pod zpětným chladičem a přidá se 6 ml vody R, tvoří se sraženina. Ochladí se asi na 10 °C a zfiltruje se za pomoci vakua. Sraženina se promyje 10 ml lihu 96% R, usuší se v sušárně při 80 °C a zaznamenají se nová spektra.

 2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 10 mg se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok. 10 mg enoxolonu CRL se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 10 ml.

  Mobilní fáze. Směs objemových dílů kyseliny octové ledové R, acetonu R a dichlormethanu R (5 + 10 + 90).

  Nanášení. Po 5 μl.

  Vyvíjení. Po dráze menší než 2/3 vrstvy.

  Sušení. Na vzduchu 5 min.

  Detekce. Vrstva se postříká se anisaldehydem RS a zahřívá se 10 min při 100 °C až 105 °C.

  Limit. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, barvou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 3. 50 mg se rozpustí v 10 ml dichlormethanu R. Ke 2 ml tohoto roztoku se přidá 1 ml acetanhydridu R a 0,3 ml kyseliny sírové R; vzniká růžové zbarvení.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 0,1 g se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 10 ml. Takto připravený roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2 Metoda II).

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +145° až +154°, počítáno na vysušenou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,50 g v dioxanu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 50,0 ml.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 0,10 g se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 2,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 5,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 0,1 g kyseliny 18α-glycyrrhetinové R se rozpustí v tetrahydrofuranu R a zředí se jím na 100,0 ml. Ke 2,0 ml tohoto roztoku se přidají 2,0 ml zkoušeného roztoku a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.

  Kolona:

  Mobilní fáze. Připraví se směs objemových dílů tetrahydrofuranu R a roztoku octanu sodného R (1,36 g/l), jehož pH bylo upraveno kyselinou octovou ledovou R na hodnotu 4,8, (430 + 570).

  Průtoková rychlost. 0,8 ml/min.

  Detekce. Spektrofotometr při 250 nm.

  Nástřik. Nastřikuje se po 20 µl za použití injektorové smyčky.

  Doba záznamu. Čtyřnásobek retenčního času enoxolonu.

  Test způsobilosti systému:

  Limity:

  Těžké kovy (2.4.8). Nejvýše 20 μg/g; 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce F. Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (10 μg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32).Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší 4 h v sušárně při 100° C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,2 %o; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,330 g se rozpustí v 40 ml dimethylformamidu R a titruje se tetrabutylamoniumhydroxidem 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Provede se slepá zkouška.

  1 ml tetrabutylamoniumhydroxidu 0,1 mol/l VS odpovídá 47,07 mg C30H46O4.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem.

  Nečistoty

  1. kyselina 3β-hydroxy-11-oxo-18α-olean-12-en-30-ová,
  2. kyselina 3β, 24-dihydroxy-11-oxoolean-12-en-30-ová.