Český lékopis 1997

Estradiolum hemihydricum

Hemihydrát estradiolu

C18H24O2 . 0,5H2O Mr 281,39
Mr bezvodého 272,39
CAS 50-28-2

Je to hemihydrát 1,3, 5(10)-estratrien-3,17β-diolu. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 97,0 až 103,0 % sloučeniny C18H24O2.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu a mírně rozpustný v lihu 96%, těžce rozpustný v etheru a v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. B.

Alternativní sestava zkoušek: A, C, D a E, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Teplota tání (2.2.14) 175 °C až 180 °C.

 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem hemihydráiu estradiolu CPcL.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografle (2.2.27) za použití vrstvy vhoďného silikagelu.

  Zkoušený roztok. 50 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 50 ml.

  Porovnávací roztok (a). 50 mg hemihydrátu estradiolu CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 50 ml.

  Porovnávací roztok (b).25 mg ethinylestradiolu CPcL se rozpustí v porovnávacím roztoku (a) a zředí se jím na 25 ml.

  Na vrstvu se odděleně nanese po 5 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů lihu 96% R a toluenu R (20 + 80) po dráze 15 cm. Vrstva se suší na vzduchu do vymizení pachu rozpouštědel, 10 min se zahřívá při 110 °C. Horká vrstva se postříká kyselinou sírovou v lihu RS a znovu se zahřívá 10 min při 110 °C. Po vychladnutí se pozoruje v denním světle a v ultrafialovém světle při 365 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku s e polohou, zbarvením v denním světle, fluorescencí v ultrafialovém světle a velikostí shoduj e s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zlcoušlcu lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) j sou dvě skvrny, které nemusí být úplně oddělené.

 4. K asi 1 mg se přidá 0,5 ml čerstvě připravené molybdenan-kyseliny sírové RS2; vzniká modré zbarvení, které v ultrafialovém světle při 365 nm intenzívně zeleně fluoreskuje. Přidá se 1 ml kyseliny sírové R a 9 ml vody R; zbarvení roztoku se změní na růžové s nažloutlou fluorescencí.
 5. Zkouška Voda, semimikrostanovení, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +76° až +83 °, počítáno na bezvodou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,250 g v lihu 96% R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.

  Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 25,0 mg se rozpustí v 10 ml acetonitrilu R a zředí se methanolem R na 25,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 12,5 mg 17a-estradiolu R se rozpustí ve 20 ml acetonitrilu R a zředí se methanolem R na 50,0 ml. 25,0 mg hemihydrátu estradiolu CRL se rozpustí v 10 ml acetonitrilu Fc, přidá se 0,5 ml roztoku 17a-estradiolu R a zředí se methanolem R na 25,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

  Kolona se asi 60 min ustaluje mobilní fází při průtokové rychlosti 1 ml/min.

  Nastaví se citlivost systému tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu při nastříknutí 20 µl porovnávacího roztoku (a) činila 70 % až 90 % celé stupnice zapisovače.

  Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b) a při zaznamenání chromatogramů za výše popsaných podmínek retenční časy látek jsou: hemihydrátu estradiolu asi 11 min a 17a-estradiolu asi 13 min. Měří se výška (A) nad základní linií píku 17a-estradiolu a výška (B) nad základní linií nejnižšího bodu křivky dělicí tento pík od píku hemihydrátu estradiolu. Zkoušku lze hodnotit, jestliže výška (A) je třikrát větší než výška (B). Je-li třeba, upraví se koncentrace acetonitrilu a vody v mobilní fázi.

  Nastříkne se odděleně 20 µl zkoušeného roztoku, 20 µl porovnávacího roztoku (a), 20 µl porovnávacího roztoku (b) a chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající dvojnásobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha píku odpovídajícího 17 aestradiolu (bezprostředně následuje za hlavním píkem) není větší než plocha odpovídajícího píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); plocha žádného jiného píku, kromě hlavního píku, není větší než 0,25násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %); součet ploch všech vedle] ších píků (včetně píku 17a-estradiolu) není větší než 0,5 násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (1,0 %). K žáďnému píku rozpouštědla a k píkům, jejichž plocha je menší než O, Olnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a), se nepřihlíží.

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 2,9 % až 3,5 %;stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  20,0 mg se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí hydroxidem sodným 0,1 mol/l RS na 50,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) v maximu při 238 nm. Vypočítá se obsah C18H24O2 za použití specifické absorbance, která má hodnotu 335.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
  Separandum.