Český lékopis 1997

Medroxyprogesteroni acetas

1999

Medroxyprogesteronacetat

C24H34O4 Mr 386,53 CAS 71-58-9

Je to 6α-methyl-3,20-dioxo-4-pregnen-17-ylacetat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C24H34O4.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v dichlormethanu, dobře rozpustný v acetonu a v dioxanu, mírně rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a B.

Alternativní sestava Zkoušek: A a C viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Teplota tání (2.2.14) 205 °C až 209 °C.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem medroxyprogesteronacetatu CRL.
  3. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Nečistota F po postříkání při 365 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (b) odpovídá polohou, fluorescencí v ultrafialovém světle při 365 nm a velikostí hlavnf skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Zkoušky na čistotu

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +45° až +51°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,250 g v dioxanu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.

Nečistota F (6α-methyl-3,20-dioxo-5β-pregnan-17-ylacetat). Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

Zkoušený roztok (a). 0,200 g se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 10,0 ml. Zkoušený roztok (b).1 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí dichlormethanem R na 20 ml. Porovnávací roztok (a). K 20,0 mg medroxyprogesteronacetatu pro zkoušku způsobilosti CRL (obsahuje 0,5 % nečistoty F) se přidá 1,0 ml dichlormethanu R a rozpustí se.

Porovnávací roztok (b).10 mg medroxyprogesteronacetatu CRL se rozpustí v dichlormethanu R a zředí se jím na 10 ml.

Na vrstvu se odděleně nanese po 10 µl každého roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů tetrahydrofuranu R, terc.butylmethyletheru R a hexanu R (10 + 45 + 45) po dráze 10 cm. Vrstva se suší na vzduchu, potom se provede druhé vyvíjení ve stejném směru stejnou směsí po dráze 10 cm. Vrstva se suší 10 min při 120 °C. Postříká se roztokem kyseliny 4-toluensulfonové R (200 gn) v lihu 96% R, zahřívá se 10 min při 120 °C. Po ochlazení se pozoruje v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) žádná modře fluoreskující skvrna s hodnotou RF vyšší než hlavní skvrna medroxyprogesteronacetatu není intenzívnější než odpovídající modře fluoreskující skvrna nečistoty F na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %). Zkoušku Ize hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) jsou dvě zřetelně oddělené skvrny.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 25,0 mg se rozpustí v 1 ml tetrahydrofuranu R a zředí se mobilní fází na 10,0 ml. Porovnávací roztok (a). 2 mg medroxyprogesteronacetatu CRL a 5 mg megestrolacetatu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 40 °C.

Kolona se ustaluje 30 min mobilní fází s průtokovou rychlostí 2 ml/min.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek jsou retenční časy megestrolacetatu asi 14,5 mina medroxyprogesteronacetatu asi 16,5 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky odpovídající megestrolacetatu a med roxyprogesteronacetatu je nejméně 3,3. Pokud je třeba, upraví se koncentrace acetonitrilu nebo tetrahydrofuranu v mobilní fázi.

Nastříkne se 20 µl směsi rozpouštedel zkoušeného roztoku jako slepá zkouška, 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (b). Chromatogram zkoušeného roztoku se zaznamená po dobu odpovídající 1,5násobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušené ho roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %), součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než 1, Snásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1,5 %). Nepřihlíží se k žádnému píku získanému při slepé zkoušce a k žádnému píku s plochou menší než 0,05násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 0,500 g se suší 3 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Stanovení obsahu

50,0 mg se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 50,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí lihem 96% R na 100,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) roztoku v maximu při 241 nm.

Vypočítá se obsah C24H34O4 za použití specifické absorbance, jejíž hodnota je 420.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

  1. 6β-hydroxy-6-methyl-3,20-dioxo-4-pregnen-17-ylacetat (6β-hydroxymedroxyprogesteronacetat),
  2. 17-hydroxy-6α-methyl-4-pregnen-3,20-dion (medroxyprogesteron),
  3. 6α, 17β-dimethyl-3,16-dioxo-D-homo-4-androsten-17α-ylacetat,
  4. 6β-methyl-3,20-dioxo-4-pregnen-17-ylacetat (6-epimedroxyprogesteronacetat),
  5. 6-methylen-3,20-dioxo-4-pregnen-17-ylacetat (6-methylenhydroxyprogesteronacetat),
  6. 6α-methyl-3,20-dioxo-5β-pregnan-17-ylacetat (4, 5β-dihydromedroxyprogesteronacetat),
  7. 6-methyl-3,20-dioxo-4,6-pregnandien-17-ylacetat.