Český lékopis 1997

Spectinomycini hydrochloridum

Spektinomyciniumchlorid

C14H26Cl2N2O7 . 5H2O Mr 495,35
Mr bezvodého 405,27
CAS 22189-35-8

Je to pentahydrát (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-6,8-(perhydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-4-oxo-pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxinyl)-bis(methylamoniumchloridu).Je to antibiotikum produkované kmenem mikroorganismu Streptomyces spectabilis nebo získané jinými způsoby. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 95 % až 100,5 % sloučeniny C14H26Cl2N2O7.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý slabě hygroskopický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem spektinomyciniumchloridu CPcL.
 2. 1,0 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se zředí vodou R na 10,0 ml. Roztok vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2. 3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 2,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 20,0 ml.

  Vzhled roztoku. 2,0 ml roztoku S se zředí vodou R na 20,0 ml. Roztok je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 3,8 až 5, 6; měří se roztok S.

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +15 ° až +21 °, počítáno na bezvodou látku; měří se roztok S do 20 min od přípravy.

  Příbuzné látky. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

  Zkoušený roztok. 2,0 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml.

  Porovnávací roztok. 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí vodou R na 100 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové ledové R, pyridinu R, vody R a 1 propanolu R (5 + 5 + 40 + 50) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší v proudu teplého vzduchu, postříká se roztokem manganistanu draselného R (50 g/l) a nechá se stát 2 min až 3 min. Na chromatogramu zkoušeného roztoku žádná skvrna, kromě hlavní skvrny, není intenzivnější než odpovídající skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (1,0 %).

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 16,0 % až 20,0 %;stanoví se s 0,200 g zkoušené látky.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 1, 0 %;stanoví se s 1,000 g zkoušené látky.

  Sterilita (2.6.1). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Bakteriální endotoxiny (2.6.14). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného postupu odstraňujícího bakteriální endotoxiny, vyhovuje zkoušce na bakteriální endotoxiny, obsahuje-li nejvýše 0,09 m.j. endotoxiny v miligramu. Připraví se roztoky za použití roztoku hydrogenuhličitanu sodného R 4,2 g/l .

  Stanovení obsahu

  Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za použití fenazonu R jako vnitřního standardu. Roztok vnitřního standardu. 0,150 g fenazonu R se rozpustí v dimethylformamidu R a zředí se jím na 100 ml.

  Zkoušené roztoky a porovnávací roztok se 1 h nechají stát a pak se ihned provede zkouška. Zkoušený roztok (a). K 60,0 mg v odměrné baňce se přidá 10 ml dimethylformamidu R a 2,0 ml hexamethyldisilazanu R Třepe se do rozpuštění a pak se zředí dimethylformamidem R na 20,0 ml. Zkoušený roztok (b). K 60,0 mg v odměrné baňce se přidá 10,0 ml roztoku vnitřního standardu a 2,0 ml hexamethyldisilazanu R. Třepe se do rozpuštění a pak se zředí dimethylformamidem R na 20,0 ml.

  Porovnávací roztok. K 60,0 mg spektinomyciniumchloridu CRL v odměrné baňce se přidá 10,0 ml roztoku vnitřního standardu a 2,0 ml hexamethyldisilazanu R Třepe se do rozpuštění a pak se zředí dimethylformamidem R na 20,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 200 °C, teplota nástřikového prostoru a detektoru mezi 200 °C a 230 °C. Nastříknou se zvolené objemy zkoušených roztoků. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu zkoušeného roztoku (b) je rozlišení mezi hlavním pikem a pikem vnitřního standardu nejméně 8,0. Nastříkne se střídavě zkoušený roztok (b) a porovnávací roztok.

  Vypočte se obsah spektinomycinu v procentech.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, při teplotě nepřevyšující 30 °C. Je-li látka sterilní, uchovává se ve sterilních vzduchotěsných zabezpečených obalech.

  Separandum.

  Označování

  V označení na obalu se uvede:

  Nečistoty

  1. aktinamin,
  2. kyselina aktinospektinoová,
  3. dihydrospektinomyciny,
  4. dihydroxyspektinomycin