Český lékopis 1997

Adeps solidus

Ztužený tuk

Je to směs mono-, di- a triacylglycerolů, která se získává esterifikací mastných kyselin přírodního původu s glycerolem nebo transesterifikací tuků přírodního původu. Různé druhy ztuženého tuku se liší svou teplotou tání, svým číslem hydroxylovým a číslem zmýdelnění. Neobsahuje žádná aditiva.

Vlastnosti

Bílá nebo téměř bílá voskovitá křehká hmota. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v etheru a těžce rozpustný v ethanolu. Zahřátím na 50 °C se taví za vzniku bezbarvé nebo slabě žluté tekutiny.

Zkoušky totožnosti

Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R. Zkoušený roztok. 1,0 g se rozpustí v dichlorethanu R a zředí se jím na 10 ml.

Na vrstvu se nanesou 2 µl zkoušeného roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů etheru R a dichlorethanu R (10 + 90) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, vystaví se parám jodu do vzniku skvrn a pozoruje se v denním světle. Na chromatogramu je patrná skvrna o RF asi 0,6 odpovídající diacylglycerolům (R9r 1), skvrna odpovídající 1,3-diacylglycerolům (I~r 0,5) a skvrna odpovídající 1,2-diacylglycerolům (Rsr 0,3). Dále může být patrná skvrna odpovídající 1-monoacylglycerolům (Rst 0,05).

  Zkoušky na čistotu

  Zásadité nečistoty. 2,00 g se rozpustí ve směsi 1,5 ml lihu 96% R a 3,0 ml etheru R a přidá se 0,05 ml modři bromfenolové RS. Ke změně zbarvení indikátoru na žluté se spotřebuje nejvýše 0,15 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l TTS.

  Teplota tání (2.2.15). 30 °C až 45 °C; teplota tání se liší od dekarované hodnoty nejvýše o 2 °C. Roztavená látka se vpraví do kapiláry a nechá se stát 24 h při teplotě nižší než 10 °C.

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,5; 5,0 g se rozpustí v 50 ml předepsané směsi rozpouštědel.

  Číslo hydroxylové (2.5.3, Metoda A). Nejvýše 50; nalezená hodnota se liší od deklarované nejvýše 0 5 j ednotek. Pokud j e deklarovaná hodnota menší než 5, nalezená hodnota j e nejvýše 5.

  Číslo jodové (2.5.4). Nejvýše 3.

  Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 3.

  Číslo zmýdelnění (2.5.6). 210 až 260; stanoví se s 2,0 g zkoušené látky. Nalezená hodnota se liší od deklarované nejvýše o 5 %.

  Nezmýdelnitelné látky (2.5.7). Nejvýše 0,6 %;stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

  Těžké kovy (2.4. 8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce D na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 0,05 %;stanoví se s 2,00 g zkoušené látky.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem a teplem.

  Označováni

  V označení na obalu se uvedou následující údaje: