Český lékopis 1997

Chloramphenicoli natrii succinas

Sodná sůl chloramfenikolsukcinatu

Synonyma. Chloramphenicolum succinicum natricum, chloramfenikoljantaran sodný

 

C15H15Cl2N2NaO8   Mr 445,19 CAS 982-57-0

Je to směs s proměnlivým poměrem sodné soli [(2R, 3R)-2-(2, 2-dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrofenyl)propyl]hydrogensukcinatu a sodné soli [(1R, 2R)-2-(2, 2-dichloracetamido)-3-hydroxy-1-(4-nitrofenyl)propyl]hydrogensukcinatu. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,0 % až 102,0 % sloučeniny C15H15Cl2N2NaO8.

Vlastnosti

Bílý nebo žlutobílý hygroskopický prášek. Je velmi snadno rozpustná ve vodě, snadno rozpustn á v lihu 96%, prakticky nerozpustná v etheru.

Zkoušky totožnosti

  1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu GF254R Zkoušený roztok. 20 mg se rozpustí ve 2 ml acetonu R.

    Porovnávací roztok (a). 20 mg chloramfenikol ántaranu sodného CRL se rozpustí ve 2 ml acetonu R.

    Porovnávací roztok (b).20 mg chloramfenikolu CRL se rozpustí ve 2 ml acetonu R.

    Na vrstvu se nanese odděleně po 2 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové zředěné RS, methanolu R a chloroformu R (1 + 14 + 85) po dráze 15 cm. Vrstva se nechá usušit na vzduchu a hodnotí se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou dvě hlavní skvrny, které svou polohou a velikostí odpovídají skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Jejich polohy se liší od polohy hlavní skvrny na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  2. Asi 10 mg se rozpustí v 1 ml lihu R 50% (Y/V) přidají se 3 ml roztoku chloridu vápenatého R (10 g/l) a 50 mg zinku práškového R a zahřívá se 10 min na vodní lázni. Horký roztok se zfiltruje a ochladí. Přidá se 0,1 ml benzoylchloridu R a 1 min se třepe. Poté se přidá 0,5 ml chloridu železitého RSI a 2 ml chloroformu R a protřepe se. Horní vrstva je světle fialově červená až purpurová.
  3. 50 mg se rozpustí v 1 ml pyridinu R. Přidá se 0,5 ml hydroxidu sodného zředěného RS a 1,5 ml vody R. Zahřívá se 3 min na vodní lázni; vzniká červené zbarvení. Přidají se 2 ml kyseliny dusičné R a ochladí se pod tekoucí vodou. Přidá se 1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l RS, ~ pomalu vzniká bílá sraženina.
  4. Vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 6,4 až 7,0; měří se roztok připravený rozpuštěním 2,50 g ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10 ml.

Specifická optická otáčivost (2.2. ~. +5,0° až +8,0°, počítáno na bezvodou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,50 g ve vodě R a zředěním vodou R na 10,0 ml.

Chloramfenikol a chloramfenikoldijantaran disodný. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Zkoušený roztok. 25,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 10,0 mg chloramfenikolu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml (roztok a). 5,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (b).10,0 mg chloramfenikoldijantaranu disodného CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml (roztok b). 5,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 25 mg zkoušené látky se rozpustí v mobilní fázi, přidá se 5 ml roztoku (a') a 5 ml roztoku (b') a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

Nastřílrne se zkoušený roztok a všechny porovnávací roztoky. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) jsou dva píky odpovídající píkům na chromatogramech (a) a (b) zřetelně odděleny od píků odpovídajících dvěma hlavním píkům na chromatogramu zkoušeného roztoku. Podle potřeby se upraví obsah methanolu v mobilní fázi.

Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha píku odpovídajícího chloramfenikolu větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (2,0 %); plocha píku odpovídajícího chloramfenoldijantaranu disodnému není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (2,0 %).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 2,0 %;provede se s 0,500 g zkoušené látky.

Sterilita (2.6.1). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Pyrogenní látky (2.6.8). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného postupu odstraňujícího pyrogenní látky, vyhovuje zkoušce na pyrogenní látky, při níž se vstřikuje na 1 kg hmotnosti králíka 2,5 ml roztoku zkoušené látky (2 mg/ml) ve vodě na injekci R.

Stanovení obsahu

0,200 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 500,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100,0 ml. Změří se Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku v maximu při 276 nm.

Vypočítá se obsah C15H15Cl2N2NaO8; specifická absorbance je 220.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem. Je-li látka sterilní, uchovává se ve sterilních vzduchotěsných zabezpečených obalech chráněna před světlem.

Separandum.

Označování

V označení na vnitřním a vnějším obalu se uvede, zda je látka: