Český lékopis 1997

Kalii clavulanas

corr

Draselná sůl kyseliny klavulanové

C8H8KNO5 Mr 237,25 CAS61177-45-5

Je to draselná sůl kyseliny (Z)-(2R,5R)-3-(2-hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxy-1-azabicyklo[3,2,0]heptan-2-karboxylové produkované určitými kmeny Streptomyces clavuligerus nebo získaná jiným způsobem. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 96,5 % až 100,5 % sloučeniny C8H8KNO5.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický hygroskopický prášek. Je snaďno rozpustná ve vodě, těžc e rozpustná v lihu 96%, velmi těžce rozpustná v acetonu.

Zkoušky totožnosti

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) se shoduj e s referenčním spektrem Ph. Eur. draselné soli kyseliny klavulanové.
  2. Vyhovuje zkoušce (b) na draslik (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 0,400 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 20,0 ml.

Hodnota pH (2.2.3). 5,5 až 7,5; měří se 5 ml roztoku S zředěného vodou prostou oxidu uhličitého R na 10 ml.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +53 ° až +63 °, počítáno na bezvodou látku; měří se roztok S.

Absorbance (2.2.25). 50,0 mg se rozpustí v tlumivém roztoku fosforečnanovém o pH 7,0 (0,1 mol/l) a zředí se jím na 50,0 ml. Absorbance roztoku měřená ihned po jeho přípravě při 278 nm je nejvýše 0,40.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29). Roztoky se připravují těsně před použitím.

Zkoušený roztok. 0,250 g se rozpustí v mobilní fázi A a zředí se jí na 25,0 ml. Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml. Porovnávací roztok (b). 10 mg lithné soli kyseliny klavulanové CRL a 10 mg amoxlcilllnu trihydrátu CRL se rozpustí v mobilní fázi A a zředí se jí na 100 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 40 °C. Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška prvního píku (klavulan) na chromatogramu byla nejméně 70 celé stupnice zapisovače. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi prvním pikem (klavulan) a druhým pikem (amoxicillin) je nejméně 10.

Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (a). Chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající 10násobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (1,0 %); součet ploch všech piků, kromě hlavního píku, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (2,0 %). Nepřihliží se k pikům s plochou menší než 0,02násobek hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

Terc.butylamin (1,1-dimethylethylamin). Nejvýše 0,2 %, stanoví se plynovou chromatografii (2.2.28).

Zkoušený roztok. 0,20 g se rozpustí ve 3,0 ml roztoku hydroxidu sodného R (4 g/l) a protřepe se s 5,0 ml dichlormethanu R Použije se spodní vrstva.

Porovnávací roztok. 5,0 ml roztoku terc. butylaminu R (80 mg/l) v dichlormethanu R se protřepe se 3,0 ml roztoku hydroxidu sodného R (4 g/l). Použije se spodní vrstva.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 60 °C, teplota nástřikového prostoru na 150 °C, teplota detektoru na 180 °C.

Draselná sůl kyseliny klavam-2-karboxylové. Nejvýše 0,01 %, stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Zkoušený roztok. 1,00 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100,0 ml.

Porovnávací roztok. Připraví se roztok obsahující asi 1,9 μg/ml draselné soli kyseliny klavam-2-karboxylové CPcL.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku. Citlivost systému se nastaví talc, aby pík s retenčním časem přibližně 11 min byl měřitelný. Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku.

Obsah draselné soli kyseliny klavam-2-karboxylové se vypočítá z ploch hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku a odpovídajícího píku na chromatogramu zkoušeného roztoku.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,5 %, stanoví se s 1,000 g zkoušené látky.

Sterilita (2.6.1). Pokud j e látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Bakteriální endotoxiny (2.6.14). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího postupu odstraňujícího bakteriální endotoxiny, vyhovuje zkoušce na bakteriální endotoxiny, obsahuje-li nejvýše 0,03 m.j. endotoxiny v miligramu.

Stanovení obsahu

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29). Roztoky se připraví těsně před použitím.

Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí v roztoku octanu sodného R (4,1 g/l) předem upraveným kyselinou octovou ledovou R na hodnotu pH 6,0 a zředí se stejným roztokem na 50,0 ml. Porovnávací roztok (a). 50,0 mg lithné soli kyseliny klavulanové CRL se rozpustí v roztoku octanu sodného R (4,1 g/l) předem upraveného kyselinou octovou ledovou R na hodnotu pH 6,0 a zředí se stejným roztokem na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (k). 50,0 mg lithné soli kyseliny klavulanové CRL a 50,0 mg amozicillinu trihydrátu CRL se rozpustí v roztoku octanu sodného R (4,1 g/l) předem upraveného kyselinou octovou ledovou R na hodnotu pH 6,0 a zředí se stejným roztokem na 50,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b). Zkoušku lze hodnotit, pokud rozlišení mezi prvním pikem (ldavulan) a druhým pikem (amoxicillin) je nejméně 3,5 a symetrie píku odpovídajícího klavulanu je větší než 1,5. Šestkrát se nastříkne porovnávací roztok (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže relativní směrodatná odchylka plochy píku klavulanu je menší než 1,0 %.

Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku (a). 1 mg C8H9N05 odpovídá 1,191 mg C8H8KN05.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech. Pokud je látka sterilní, uchovává se ve sterilních vzduchotěsných zabezpečených obalech.

Separandum.

Označování

V označení na obalu se uvede:

Nečistoty

  1. kyselina (3S,5S)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyklo[3,2,0]heptan-3-karboxylová,
  2. R = H: pyrazin-2,5-diyl (diethanol),
  3. R = CH2CH2COOH: kyselina 3-[3,6-bis(2-hydroxyethyl)pyrazin-2-yl]propionová,
  4. R = CH2CH3: 3-ethylpyrazin-2,5-diyl (diethanol),
  5. kyselina 4-(2-hydroxyethyl)pyrrol-3-karboxylová.