Český lékopis 1997

Magnesii chloridum hexahydricum

1999

Hexahydrát chloridu hořečnatého 

Synonyma. Magnesium chloratum, Magnesii chloridum

MgCl2. 6H2O Mr 203,30 CAS 7791-18-6

Obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny MgCl2.6H2O .

Vlastnosti

Bezbarvé hygroskopické krystalky. Je velmi snadno rozpusfiý ve vodě, snadno rozpusfiý v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Voda, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti. B. Vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).
  2. Vyhovuje zkoušce na hořčík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100,0 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 5 ml roztoku S se přidá 0,05 ml červeně fenolové RS. Ke změně zbarvení roztoku se spotřebuje nejvýše 0,3 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS nebo hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS.

Bromidy. 2,0 ml roztoku S se zředí vodou R na 10,0 ml. K 1,0 ml tohoto roztoku se přidají 4,0 ml vody R, 2,0 ml červeně fenolové RS3,1, 0 ml chloraminu T RS2 a ihned se zamíchá. Přesně po 2 min se přidá 0,30 ml thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS promíchá se a zředí se na 10,0 ml vodou R. Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku měřená při 590 nm za použiti vody R jako kontrolní tekutiny není větší než absorbance porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití 5,0 ml roztoku bromidu draselného R (3 mg/l) (500 µg/g).

Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (100 µg/g).

Hliník (2.4.17). Pokud je látka určena pro výrobu roztoků pro peritoneální dialýzu, hemodialyzačních roztoků nebo hemofiltračních roztoků, vyhovuje následující zkoušce na hliník. 4 g se rozpustí ve 100 ml vody R a přidá se 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 6,0. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na hliník (1 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití směsi 2 ml základního roztoku hliníku (2µg Al/ml), 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 6,0 a 98 ml vody R. Kontrolní roztok se připraví za použití směsi 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 6,0 a 100 ml vody R.

Arsen (2.4.2). 0,5 g vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (2 µg/g).

Vápník (2.4.3). 1 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na vápník (0,1 %).

Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (1 µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 µg/g).

Draslík. Pokud je látka určena pro výrobu parenterálních přípravků, obsahuje nejvýše 500 µg K/g; stanoví se atomovou emisní spektrometrií (2.2.22, Metoda 1).

Zkoušený roztok. 1,00 g se rozpustí ve vodě R a zředí sejí na 100,0 ml.

Porovnávací roztok. 1,144 g chloridu draselného R sušeného 3 h při 100 °C až 105 °C se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000,0 ml (600 µg K/ml). Zředí se podle potřeby.

Měří se emisní intenzita při 768 nm.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 51,0 % až 55,0 %; stanoví se s 50,0 mg zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,300 g se rozpustí v 50 ml vody R. Provede se chelatometrická titrace hořčíku (2.5.11). 1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 20,33 mg MgCl2.6H2O.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.

Označování

V označení na obalu se uvede: