Český lékopis 1997

Somatostatinum

Somatostatin

 

C76H104N18O19S2 Mr 1637,89 CAS 38916-34-6

Je to cyklický tetradekapeptid se strukturou hormonu hypothalamu, který inhibuje uvolnění lidského růstového hormonu. Získává se chemickou syntézou. Obsahuje proměnlivé množství kyseliny octové. Je k dispozici v lyofilizované formě a počítáno na bezvodou, kyseliny octové prostou látku, obsahuje 95,0 % až 103,0 % sloučeniny C76H104N18O19S2.

Vlastnosti

Bílý amorfní prášek. Je snadno rozpustný ve vodě a kyselině octové, prakticky nerozpustný v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

 1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhoďného silikagelu.

  Zkoušený roztok. 1,0 mg se rozpustí v 1,0 ml vody R.

  Porovnávací roztok. Obsah lahvičky somatostatinu CRL se rozpustí ve vodě R a zředí se vhoďným objemem této vody R tak, aby se získala konečná koncentrace 1 mg/ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 20 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové R, pyridinu R, vody R a 1-butanolu R (10 + 15 + 20 + 45) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší v proudu teplého vzduchu, postříká roztokem ninhydrinu R (1 g/l) a zahřívá se 5 min v sušárně při 110 °C. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá svou polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 2. Hoďnotí se chromatogramy ze zkoušky Stanovení obsahu. Retenční čas hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá retenčnímu času hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  Zkoušky na čistotu

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). -37 ° až -47 °, počítáno na látku bezvodou a prostou kyseliny octové. Měří se roztok připravený rozpuštěním 2,0 mg v 1,0 ml roztoku kyseliny octové ledové R 1% (V/V).

  Absorbance (2.2.25). 5,0 mg se rozpustí v roztoku chloridu sodného R (9 g/l) a zředí se stejným roztokem na 100,0 ml. Absorbance měřená v maximu při 280 nm je nejvýše 0,20, počítáno na obsah látky ze zkoušky Stanovení obsahu.

  Aminokyseliny. Stanoví se analyzátorem aminokyselin za použití DL-norleucinu R jako vnitřního standardu. Přístroj se kalibruje směsí obsahující ekvimolární množství amoniaku, glycinu a následujících L-aminokyselin:

  lysin threonin alanin leucin
  histidin serin valin tyrosin
  arginin kyselina glutamová methionin fenylalanin
  kyselina asparagová prolin isoleucin  

  spolu s polovinou ekvimolárního množství L-cystinu.

  Roztok vnitřního standardu. 30 mg DL-norleucinu R se rozpustí ve směsi stejných objemů kyselinry chlorovodíkové R a vody R a zředí se stejnou směsí na 100,0 ml.

  Zkoušený roztok. 1,0 mg se naváží do pečlivě vymyté silnostěnné zkumavky délky 100 mm a vnitřního průměru 6 mm. Přidá se přesně oďměřený objem roztoku vnitřního standardu obsahující takové množství DL-norleucinu Fc, které odpovídá asi polovině předpokládaného počtu molů somatostatinu. Zkumavka se vloží do chladicí směsi při -5 °C, vytvoří se podtlak nepřevyšující 133 Pa a těsně se uzavře. Poté se 16 h zahřívá na 110 °C až 115 °C. Zkumavka se po ochlazení otevře a její obsah se převede do vhoďné 10ml baňky pomocí pěti dávek vody R po 0,2 ml. Za sníženého tlaku se odpaří do sucha nad hydroxidem draselným R. Zbytek se rozpustí ve vodě R a znovu se vysuší nad hydroxidem draselným R za sníženého tlaku; postup se opakuje ještě jednou. Zbytek po odpaření se rozpustí ve vhoďném tlumivém roztoku (pH 2,2) a zřeďí se na vhodný objem stejným tlumivým roztokem.

  Do analyzátoru aminokyselin se přesně odměří vhodný objem zkoušeného roztoku tak, aby pík odpovídající aminokyselině s největším obsahem obsáhl větší část záznamu zapisovače.

  Obsah každé aminokyseliny se vyjádří v molech. Vypočítá se relativní zastoupení aminokyselin tak, že jedna osmina součtu molů kyseliny asparagové, alaninu, lysinu, glycinu a fenylalaninu se rovná 1. Hodnoty pro jeďnotlivé aminokyseliny jsou v těchto rozmezích: kyselina asparagová 0,95-1,05; glycin 0,95-1,05; alanin 0,95-1,05; fenylalanin 2,85-3,15; serin 0,7-1,05; threonin 1,4-2,1; polovina cystinu 1,4-2,1; lysin 1,9-2,1. Ostatní aminokyseliny jsou jen ve stopách.

  Zkoušku lze hodnotit, jestliže nalezený počet molů norleucinu se po opravě na množství použitého roztoku neliší o více než ~5 % od množství vzatého k hydrolýze.

  Příbuzné peptidy. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 1,5 mg se rozpustí ve 3,0 ml vody R.

  Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí vodou R na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se přidá k 1,0 ml vody R.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Kolona se ustaluje směsí objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (21 + 79). Nastříkne se po 50 µl každého roztoku.

  Nastříkne se třikrát porovnávací roztok (a); zkoušku lze hodnotit, jestliže relativní směrodatná odchylka plochy hlavního píku není větší než 2,5 %.

  Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1,0 %); součet ploch těchto píků není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (2,0 %). Nepřihlíží se k žádnému píku rozpouštědel.

  Kyselina octová. Nejvýše 15,0 %.Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28) za použití kyselinry propionové R jako vnitřního standardu.

  Roztok vnitřního standardu. 1 ml kyseliny propionové R se zředí roztokem kyseliny mravenčí bezvodé R 1 % na 100 ml.

  Zkoušený roztok. 0,500 mg se rozpustí ve vodě R, přidá se 50 µl roztoku vnitřního standardu a zředí se vodou R na 1,0 ml.

  Porovnávací roztok. 0,1 ml kyseliny octové R se zředí roztokem kyseliny mravenčí bezvodé R 1 na 100 ml. K 25 µl takto připraveného roztoku se přidá 50 µl roztoku vnitřního standardu a zředí se vodou R na 1,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony je 130 °C, detektoru 200 °C a nástřikového prostoru 170 °C. Nastříkne se odděleně 1,0 µl až 2,0 µl zkoušeného a porovnávacího roztoku.

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 8, 0 %;stanoví se s 10,00 mg zkoušené látky.

  Sterilita (2.6.1). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Pyrogenní látky (2.6.8). Vyhovuje zkoušce na pyrogenní látky, při níž se na 1 kg hmotnosti králíka vstříknou 2 ml roztoku zkoušené látky (0,04 g/l) ve vodě na injekci R.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 5,0 mg se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok. Obsah lavičky somatostatinu CRL se rozpustí ve vodě R a zředí se vhodným objemem této vody tak, aby se získala konečná koncentrace 0,05 mg/ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Kolona se ustaluje směsí objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (25 + 75). Nastříkne se třikrát porovnávací roztok; zkoušku lze hodnotit, jestliže relativní směrodatná odchylka plochy hlavního píku je nejvýše 2,5 %.

  Nastříkrne se po 50 µl zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku a 15 min se zaznamenávají chromatogramy.

  Obsah somatostatinu (C76H104N18O19S2) se vypočítá z plochy píků na chromatogramech zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku a deklarovaného obsahu C76H104N18O19S2v somatostatinu CPcL.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem a vlhkostí, při teplotě 2 °C až 8 °C. Je-li látka sterilní, uchovává se ve sterilních vzduchotěsných zabezpečených obalech.

  Separandum.

  Označování

  V označení na obalu se uvede, zda je látka sterilní.